69/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
VLÁDNE NARIADENIE
z 13. júna 1968,
ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa ustanovenia § 18 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch:
§ 1
Vládne nariadenie č. 119/1966 Zb., ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy, sa zrušuje.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dr. Husák v.r.