68/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
VYHLÁŠKA
Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach
zo 7. mája 1968,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady
Mestský národný výbor Kaplice, okres Český Krumlov
Mestský národný výbor Blatná, okres Strakonice
Mestský národný výbor Veselí nad Lužnicou, okres Tábor.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1968.
Tajomník: Ing. Bělohlávek v. r.

Predseda: Kouba v. r.