66/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 12. mája 1968,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 1820 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
Článok 1
Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov sa mení takto:
§ 2 ods. 1 znie:
Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz obuvi, rukavíc, koženej konfekcie, obuvníckych a umelých materiálov, koží, usní, srstí, chlpov, zajačín a kožiek, s výnimkou kožušníckych.
Článok 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Valeš v. r.