65/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 12. mája 1968
o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
§ 1
Karaexport, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), pre vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 29. februára 1968, vydaným po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu, Ministerstvom vnútra a Ústrednou radou družstiev, sa určuje na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.
§ 2
(1)
Spoločnosti je vyhradený vývoz a dovoz kožušníckych kožiek, kožušníckej polokonfekcie a konfekcie.
(2)
Jednotlivé druhy tovaru, ktorého vývoz a dovoz je spoločnosti vyhradený, podrobnejšie podľa potreby určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.
(3)
Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.
§ 3
Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Valeš v. r.