6/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.01.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
UZNESENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 9. januára 1968
o vyhlásení dňa volieb do národných výborov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 60 ods. 4 Ústavy Československej socialistickej republiky a podľa § 32 zákona č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov všeobecné voľby do národných výborov
na nedeľu 19. mája 1968.
Laštovička v. r.