58/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
z 26. apríla 1968,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 55 ods. 1 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon) a podľa § 64 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. a č. 16/1968 Zb.:
Článok I
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu, sa mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 13 ods. 2 a 3 znie:
„(2)
Od 1. januára 1968 sa vymeriavajú ročné príspevky takto:
a)
jednotným roľníckym družstvám a iným socialistickým organizáciám s výnimkou štátnych - z jedného hektára obhospodarovanej lesnej pôdy 40 Kčs,
b)
súkromným užívateľom lesa o výmere nad 0,50 ha - z jedného hektára lesnej pôdy 80 Kčs,
c)
súkromným užívateľom lesa o celkovej výmere od 0,10 ha do 0,50 ha lesnej pôdy 40 Kčs,
d)
súkromným užívateľom lesa o celkovej výmere do 0,10 ha lesnej pôdy 25 Kčs.
(3)
Pre vymeriavanie príspevkov podľa odseku 2 písm. a) sa výmera lesnej pôdy do jedného hektára a podľa odseku 2 písm. b) od 0,50 ha do jedného hektára považuje za celý hektár; pri vyššej výmere sa vždy výmera do 0,50 ha zaokrúhľuje smerom dole a výmera nad 0,50 ha smerom hore.“.
2.
Článok 13 ods. 4 a 5 sa zrušujú.
3.
Doterajšie znenie článku 22 sa označuje ako odsek 1 a článok sa dopĺňa ďalšími troma odsekmi, ktoré znejú:
(2) Orgány štátnej starostlivosti o lesy uložia podnikom štátnych lesov za porušovanie niektorých zásad správneho hospodárenia v lese dodatkové odvody z hrubého dôchodku do štátneho rozpočtu
a)
za prekročenie množstva určeného hmotového predpisu úmyselnej rubnej ťažby v poraste alebo dielci (§ 27 zákona), za nedodržanie spôsobu a postupu obnovy lesa [§ 27 a § 37 ods. 1 písm. a) zákona], za priradenie ďalšieho holorubu k nezabezpečenej kultúre [§ 37 ods. 1 písm. b) zákona], za zníženie zakmenenia porastu pod 0,7 zásahom po celej ploche bez toho, že by sa tým sledoval prospech zabezpečeného nárastu zodpovedajúceho pestovateľskému cieľu [§ 37 ods. 1 písm. c) zákona] vo výške 50 Kčs za každý plnometer dreva získaný takouto ťažbou, pokiaľ sa niektorým z uvedených spôsobov ťažby vyťaží viac ako 50 plm,
b)
za nesplnenie povinnosti začať so zalesňovaním holín a povinnosti docieliť na nich zabezpečenie kultúr v predpísaných termínoch (§ 38 ods. 2 zákona) vo výške 500 Kčs za každú jednu desatinu hektára takejto holiny (kultúry), pokiaľ sa nesplnenie tejto povinnosti týka viac ako 0,2 ha,
c)
za nesplnenie povinností pri výchove porastov (§ 39 zákona) vo výške 300 Kčs za každý hektár takéhoto porastu, pokiaľ sa nesplnenie tejto povinnosti týka väčšej výmery týchto porastov ako 3 ha,
d)
za nesplnenie povinnosti pri ochrane lesov (§ 43 až 48 zákona) vo výške určenej od 3000 Kčs do 50 % výšky škody, ktorá tým lesnému hospodárstvu vznikla, alebo výšky nákladov na preventívne opatrenia nevyhnutné na zabránenie vzniku škody. Dodatkový odvod však možno uložiť len vtedy, pokiaľ vzniknutá škoda, prípadne náklad na preventívne opatrenia prevyšuje 3000 Kčs.
(3)
Dodatkový odvod možno uložiť iba za tie porušenia zásad správneho hospodárenia v lese, ku ktorým došlo po účinnosti tejto vyhlášky. Dodatkový odvod nemožno uložiť, ak uplynulo 5 rokov od roku, v ktorom bola porušená zásada.
(4)
Dodatkový odvod vykonajú*) organizácie do 30 dní od jeho uloženia.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister lesného a vodného hospodárstva:

Ing. Hanus v. r.