54/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
VLÁDNE NARIADENIE
z 12. apríla 1968
o zmene názvov niektorých fakúlt
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
(1)
Názov Fakulty politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta národohospodárska“.
(2)
Názov Inštitútu národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta riadenia“.
§ 2
(1)
Názov Fakulty politickej ekonómie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: „Fakulta národohospodárska“.
(2)
Názov Inštitútu národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej v Bratislave sa mení a znie: „Fakulta riadenia“.
§ 3
Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ing. Černík v. r.