49/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe
z 12. marca 1968,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
§ 1
Rada Stredočeského krajského národného výboru v Prahe určila svojím uznesením č. 349 z 12. marca 1968 podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ďalší mestský národný výbor v Stredočeskom kraji, a to MsNV Neratovice okres Mělník ako stavebný úrad.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1968.
Tajomník: Chlupáček v. r.

Predseda: Červenka v. r.