48/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1968 do 31.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
Ústrednej rady odborov
z 23. marca 1968
o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968
V záujme hospodárnejšieho rozloženia pracovného času i preto, aby pracujúci mohli lepšie využiť súvislé dni pracovného voľna na svoj oddych, vláda Československej socialistickej republiky na návrh Ústrednej rady odborov (§ 94 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.) ustanovila uznesením z 13. marca 1968 č. 81, že
1.
piatok 10. mája 1968 je dňom pracovného pokoja a pracovný čas naňho pripadajúci sa presúva na nedeľu 12. mája 1968;
2.
tento presun pracovného času sa netýka pracovísk s nepretržitou prevádzkou.
Vláda ďalej uložila
1.
radám krajských a okresných národných výborov a Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy zabezpečiť prispôsobenie autobusovej a miestnej dopravy pracujúcich a žiakov a prevádzku jaslí a materských škôl, školských družín a klubov podľa presunu pracovného času ustanoveného týmto uznesením;
2.
ministrovi dopravy zabezpečiť prispôsobenie železničnej dopravy;
3.
riaditeľovi Ústrednej správy spojov zabezpečiť službu spojov;
4.
ministrom vnútorného obchodu a poľnohospodárstva a výživy, radám krajských a okresných národných výborov a Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy a odporúča predsedovi Sväzu spotrebných družstiev urobiť potrebné opatrenia na zabezpečenie bezporuchového zásobovania, distribúcie potravinárskych výrobkov a niektorých služieb pre pracujúcich, najmä zabezpečiť dodávku a predaj mäsa, mlieka, masla, chleba a pečiva so zreteľom na pracovný čas podľa tohto uznesenia;
5.
všetkým ministrom, vedúcim ústredných orgánov a radám krajských a okresných národných výborov (Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy), podriadené organizácie ktorých uplatňujú nároky na prepravu, urobiť potrebné opatrenia, aby nakladanie a vykladanie železničných vagónov 10. mája 1968 nepokleslo pod 90 % mesačného priemeru dennej nakládky a vykládky;
6.
ministrovi baníctva zabezpečiť 10. mája 1968 plynulé zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou, ktoré zásobujú priamo jednotlivé bane pomocou transportných zariadení.
Vláda súčasne splnomocnila všetkých ministrov, vedúcich ústredných orgánov, rady krajských národných výborov a Radu Národného výboru hlavného mesta Prahy povoliť po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového sväzu, prípadne s príslušnou krajskou odborovou radou pre podniky a závody výnimku z úpravy presunu pracovného času podľa tohto uznesenia, ak to bude z prevádzkových dôvodov alebo z hľadiska výrobných úloh potrebné alebo účelné.
Predseda:

Poláček v. r.