42/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
OPATRENIE
Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov
Uznesením zo 14. februára 1968 č. 33 vláda zrušila rámcové podmienky hospodárenia podnikov, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 63/1966.
Prvý námestník predsedu:

Dvořák v.r.