41/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
VYHLÁŠKA
Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni
z 27. februára 1968,
ktorou sa odoberá Mestskému národnému výboru v Bore, okres Tachov, pôsobnosť stavebného úradu
§ 1
(1)
Rada Západočeského krajského národného výboru v Plzni odoberá podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku pôsobnosť stavebného úradu Mestského národného výboru v Bore, okres Tachov.
(2)
Tým sa mení § 1 vyhlášky č. 92/1961 Zb.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1968.
Tajomník: Starý v. r.

Predseda: Pelnář v. r.