33/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1968 do 24.02.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu a meranie
z 28. februára 1968
o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 24 a 35 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (ďalej len zákon):
§ 1
Táto vyhláška sa vzťahuje na overovanie zbraní a schvaľovanie streliva, ktoré je oprávnený vykonávať Strojársky skúšobný ústav v Brne (ďalej len štátna skúšobňa).*)
Časť I
Zbrane
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Pri zbraniach a ich hlavných častiach, ktoré sú určené pre civilnú potrebu, podlieha overeniu každý kus; smú sa uvádzať do obehu a používať len vtedy, ak sú overené a označené overovacou značkou.
(2)
Za zbraň podľa tejto vyhlášky sa považujú:
a)
ručné palné zbrane, a to
brokovnice,
guľovnice,
malokalibrovky,
guľobrokové pušky,
flóbertky,
pušky pre streľbu v miestnostiach,
pištole,
revolvery;
b)
balistické zbrane určené na zisťovanie balistických hodnôt (tlaku, rozptylu, rýchlosti) streliva a sledovanie jeho funkcie v zbrani;
c)
štartovacie pištole a iné poplašné zbrane s výnimkou tých, kaliber ktorých je menší ako 7 mm, a ostatné expanzné prístroje, pri ktorých je zdrojom energie strelný prach alebo nárazová zlož (bitúnkové a omračovacie prístroje, vstreľovacie prístroje, plané lisy, priebojníky a pod.);
d)
ručné plynové zbrane, ktoré sa vo svojej koncepcii blížia nebezpečnosti palných zbraní (ako vzduchovky, plynovky, vetrovky s prídavným zdrojom hnacej energie, s nekontrolovateľnou kompresiou plynu v tlakovej nádobe a pod.).
(3)
Hlavnými časťami zbraní sú hlavne a závery.
§ 3
Prihlasovanie a predkladanie zbraní na overenie
(1)
Zbrane a ich samostatne dodávané hlavné časti (ďalej len zbrane) je ich tuzemský výrobca povinný prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni na overenie a označenie overovacou značkou; ich dovozca je tak povinný urobiť do 30 dní po dovezení z cudziny.
(2)
Výrobca je povinný okrem zbraní uvedených v § 2 ods. 2 prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni na overenie a označenie overovacou značkou aj všetky ručné plynové zbrane s počiatočnou energiou strely 0,45 kpm a väčšou.
(3)
Pokiaľ sa zistí, že zbraň nie je označená overovacou značkou, má povinnosť podľa odseku 1:
a)
opraváreň, ktorej bola takáto zbraň zverená na opravu,
b)
každý používateľ len čo to zistí, najneskôr však do 30 dní po prevzatí zbrane.
(4)
Zbrane označené už overovacou značkou sú povinní prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni na nové overenie:
a)
používateľ zbrane na výzvu štátnej skúšobne, národného výboru, orgánu Verejnej bezpečnosti; ďalej aj vtedy, ak ho vyzve Sväz pre spoluprácu s armádou alebo poľovnícka organizácia v súvislosti s ich činnosťou;
b)
používateľ zbrane, ak má za to, že jej bezpečnosť utrpela skladovaním, používaním alebo iným spôsobom;
c)
opraváreň po vykonaní opravy, ktorá mohla mať vplyv na bezpečnosť zbrane.
§ 4
Overovanie zbraní
(1)
Zbraň, ktorá vyhovela podmienkam skúšky, označí skúšobňa overovacou značkou a posledným dvojčíslom letopočtu skúšky a v písomnom overení uvedie poradové číslo skúšky a výrobné číslo zbrane, pokiaľ je na nej vyznačené.
(2)
Výrobca je povinný dať ba zbrane predkladané na overenie výrobné číslo a také označenie kalibru, aby neboli pochybnosti, aký náboj alebo nábojka sa smie použiť.
(3)
Na zbraň predloženú iným prihlasovateľom ako výrobcom vyrazí štátna skúšobňa nezávisle od výsledku skúšky aj poradové číslo skúšky, a ak je to potrebné, i označenie kalibra.
(4)
Overovacou značkou označuje štátna skúšobňa zbrane len při prvom overení, pri ďalších overeniach len posledným dvojčíslom letopočtu a poradovým číslom skúšky.
(5)
Ak zbraň nevyhovie skúške pri novom overení, odstráni štátna skúšobňa predtým udelené československé alebo cudzozemské overovacie značky mechanickým alebo iným spôsobom.
(6)
Prihlasovateľ je povinný predkladať zbrane na skúšku v stave schopnom streľby a a pažbou; ak ide o samostatnú hlaveň, je povinný predložiť súčasne záver umožňujúci vykonanie skúšky, a ak ide o samostatný záver, hlaveň.
§ 5
Skúšky zbraní
(1)
Technické podmienky pre skúšky zbraní ustanovujú príslušné československé štátne normy. Zbrane, ktoré nevyhoveli týmto podmienkam, nesmú byť overené.
(2)
Pri hromadnom predkladaní zbraní na skúšky určí štátna skúšobňa v akom počte a termínoch sa jej môžu zbrane predkladať.
(3)
Iný prihlasovateľ než výrobca je povinný pri zbrani s guľovou hlavňou dodať na skúšku štátnej skúšobni súčasne so zbraňou spotrebné náboje, prípadne nábojnice so zápalkou a strelami, a to v množstve určenom štátnou skúšobňou.
§ 6
Závady zbraní
(1)
Ak sa pri skúške zistia závady, ktoré možno opraviť, vráti štátna skúšobňa zbraň prihlasovateľovi, ktorý je povinný dať závadu odstrániť a do 6 mesiacov znovu predložiť zbraň štátnej skúšobni na skúšky; ak ide o závady, ktoré nemožno opraviť, urobí štátna skúšobňa zbraň pred vrátením prihlasovateľovi trvale nespôsobilou na používanie.
(2)
Prihlasovateľ, ktorému bola zbraň vrátená na opravu, nesmie ju používať, pokiaľ nebola opravená a overená štátnou skúšobňou.
Časť II
Strelivo
§ 7
Základné ustanovenie
(1)
Strelivo a jeho samostatne dodávané hlavné časti nesmú sa uvádzať bez schválenia do obehu ani používať pre civilnú potrebu.
(2)
Za strelivo sa podľa tejto vyhlášky považujú náboje a nábojky pre ručné palné zbrane a pre expanzné prístroje a strelivo pre ručné plynové zbrane. Hlavnými časťami streliva sú strely, nábojnice a zápalky.
§ 8
Schvaľovanie streliva
Pri schvaľovaní streliva môže štátna skúšobňa okrem inej dokumentácie od prihlasovateľa najmä požadovať, aby jej oznámil maximálny tlak prachových plynov, ktorý toto strelivo vyvíja. Prihlasovateľ, a to i dovezeného streliva, je povinný starať sa o to, aby mu tieto údaje boli známe.
§ 9
Kontrola schváleného streliva
(1)
Ak sa pri kontrole zistí, že pri niektorých kusoch, či výrobných dávkach streliva sa znížila bezpečnosť ich použitia (napr. skladovaním). môže štátna skúšobňa taktiež rozhodnúť, že odníma schválenie len tým kusom alebo výrobným dávkam, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť používateľa alebo jeho okolie.
(2)
Používateľ streliva je povinný predložiť ho na kontrolu na výzvu štátnej skúšobne, národného výboru, orgánov Verejnej bezpečnosti; ďalej aj vtedy, ak ho vyzve Sväz pre spoluprácu s armádou alebo poľovnícka organizácia v súvislosti s ich činnosťou; túto povinnosť má každý používateľ i vtedy, ak má pochybnosti o bezpečnosti alebo spoľahlivosti streliva. Toto ustanovenie sa netýka streliva pre plynové zbrane.
§ 10
Skúšky streliva
Technické podmienky pre skúšky streliva ustanovujú príslušné československé štátne normy. Strelivo, ktoré nevyhovelo týmto podmienkam, nesmie byť schválené.
Časť III
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Oslobodenie
(1)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú:
a)
na zbrane a strelivo
- prevážané československým colným územím,
- patriace cudzincom, ak ich používajú pri prechodnom pobyte v Československu pre svoju osobnú potrebu,
- dovezené pre pokusy výskumných a študijných alebo skúšobných inštitúcií, ak výhradne slúžia pre ich účely; za pokus sa nepovažuje používanie zbrane alebo streliva na streleckých pretekoch, pri cvičeniach v streľbe, pri poľovačke a pod.;
b)
na ručné palné zbrane vyrobené najneskoršie roku 1870 s výnimkou revolverov - zadoviek a pištolí - zadoviek a na ručné palné zbrane, pri ktorých je výstrel vyvodený inak ako úderom zápalníka na stred alebo na okraj nábojnice;
c)
na zbrane, ktoré boli odborne urobené trvale nespôsobilými na používanie;
d)
na strelivo pre ručné plynové zbrane, ktoré bolo dovezené z cudziny, ak neobsahuje prídavný zdroj hnacej energie (napr. zlož v strele).
(2)
Podľa tejto vyhlášky sa neoverujú a neoznačujú príslušnou značkou zbrane a neschvaľuje strelivo:
a)
ktoré boli dovezené z cudziny a sú označené cudzozemskými overovacími, prípadne pri strelive schvaľovacími značkami podľa medzinárodných dohovorov o vzájomnom uznávaní značiek uzavretých Československou socialistickou republikou;*)
b)
ktoré boli dovezené z cudziny a sú označené inými cudzozemskými overovacími, prípadne schvaľovacími značkami za podmienok vzájomnosti; Úrad pre normalizáciu a meranie po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu ustanoví, či sú tieto podmienky splnené;
c)
ktoré boli štátnou skúšobňou overené, prípadne schválené pred 1. júlom 1962 a sú určené pre potrebu v tuzemsku;
d)
ktoré boli štátnou skúšobňou overené, prípadne schválené podľa vyhlášky Ministerstva všeobecného strojárstva č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu.
(3)
Náboje do poľovníckych zbraní, ktoré pre vlastnú potrebu zhotovili osoby oprávnené na to podľa osobitných predpisov, nemusia byť schválené ani označené značkou, ak boli vyrobené z nábojníc, striel a zápaliek, ktoré boli schválené alebo ktorým bola udelená skúšobná značka podľa skorších predpisov.
(4)
Ustanoveniami odseku 2 a 3 nie je dotknutá povinnosť predložiť zbrane a strelivo na overenie, schválenie alebo kontrolu podľa § 3 ods. 4 a § 9 ods. 2.
§ 12
Označovanie zbraní a streliva
(1)
Značkami podľa tejto vyhlášky môžu sa označovať iba zbrane, ktoré boli overené, alebo strelivo, ktoré bolo schválené.
(2)
Podrobný spôsob označovania zbraní overovacou značkou a streliva schvaľovacou značkou je uvedený v prílohe.
(3)
Výrobné, továrenské alebo obchodné značky na zbraniach a strelive a ich hlavných častiach sa nesmú podobať značkám predpísaným v prílohe tejto vyhlášky.
§ 13
Používatelia, najmä Sväz pre spoluprácu s armádou a poľovnícke organizácie, oznámia štátnej skúšobni všetky závažné závady zbraní a streliva, ktoré sa pri ich používaní opätovne vyskytujú.
§ 14
Pokiaľ táto vyhláška neupravuje overovanie zbraní alebo schvaľovanie a kontrolu streliva osobitným spôsobom, platia pre ne primerane ustanovenia vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 32/1968 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve.
§ 15
(1)
Úrad pre normalizáciu a meranie môže povoliť výnimky z ustanovení § 3 ods. 1 a 2, § 6 ods. 1 a zo spôsobu označovania uvedeného v prílohe tejto vyhlášky, ak tým nebudú dotknuté ustanovenia medzinárodných dohovorov o vzájomnom uznávaní overovacích alebo schvaľovacích značiek, ktoré uzavrela Československá socialistická republika. Ak ide o povolenie výnimky pre výrobcu, prerokuje ju Úrad pre normalizáciu a meranie vopred s jeho nadriadeným orgánom.
(2)
Uplynutím štyroch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť výnimky povolené z ustanovení vyhlášky Ministerstva všeobecného strojárstva č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu, pokiaľ nebudú nahradené výnimkami povolenými podľa predchádzajúceho odseku.
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.
Predseda:

v z. Ing. Vyskoč v. r.
Príloha
vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1968 Zb. o overovaní zbraní o schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
*)
Súčasťou Strojárskeho skúšobného ústavu je Československá štátna skúšobňa zbraní a streliva pre civilnú potrebu v Prahe, v ktorej sa zbrane a strelivo prihlasujú a predkladajú.
*)
Zoznam cudzozemských overovacích značiek zbraní a schvaľovacích značiek streliva, na ktoré sa tieto dohovory vzťahujú, vedie štátna skúšobňa.