31/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
ZÁKON
z 28. februára 1968,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii sa dopĺňa tak, že sa k § 5 pripájajú odseky 2 a 3 tohto znenia:
„(2)
Štátnu obchodnú inšpekciu riadi minister vnútorného obchodu.
(3)
Krajské národné výbory sú oprávnené ukladať inšpektorátom Štátnej obchodnej inšpekcie v krajoch úlohy na uplatnenie ochrany záujmov spotrebiteľov:
a)
pri kontrole dodržiavania
- maloobchodných cien a pravidiel obchodnej činnosti,
- akosti predávaného tovaru,
- podmienok pre stánkový predaj, pre predaj na trhoch a trhoviskách a pre predaj tovaru občanmi,
- podmienok pre zaraďovanie ubytovacích závodov a závodov verejného stravovania do cenových skupín,
- materiálových noriem pri výrobe jedál a nápojov (vrátane závodných a školských jedální a jedální dôchodcov),
- hygieny a sanitácie,
- presnosti a správnosti mier, váh a iných prístrojov používaných v obchode,
- predpisov o zásobovaní, skladovaní a doprave tovaru;
b)
pri sledovaní spotrebiteľského dopytu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.