30/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1968 do 30.06.1987

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
ZÁKON
z 27. februára 1968
o štátnom skúšobníctve
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Časť I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Výkon štátneho skúšobníctva spočíva
a)
v hodnotení určených výrobkov, pri ktorom sa porovnávajú ich vlastnosti s vlastnosťami obdobných výrobkov popredných svetových výrobcov;
b)
v schvaľovaní určených výrobkov pred ich uvedením do obehu, ktorého cieľom je preventívna ochrana pred výrobkami, ktoré by mohli niektorými svojimi vlastnosťami spôsobiť vážnu ujmu;
c)
vo vykonávaní kontroly zhodnotených a schválených výrobkov uvádzaných do obehu.
§ 2
(1)
Orgány štátneho skúšobníctva sú Úrad pre normalizáciu a meranie a štátne skúšobne.
(2)
Orgány štátneho skúšobníctva poskytujú aj odborné služby, pri ktorých môžu vydávať osvedčenia.
§ 3
Orgány štátneho skúšobníctva sú pri svojej činnosti povinné postupovať nestranne podľa výsledkov skúšok a zistení. Odborné úkony spojené s touto činnosťou vykonávajú v súlade s poznatkami vedy a techniky, aké sú v čase, keď sa úkon uskutočňuje.
Časť II
Pôsobnosť úradu pre normalizáciu a meranie
§ 4
Ústredným orgánom štátnej správy pre odbor štátneho skúšobníctva je Úrad pre normalizáciu a meranie.
§ 5
(1)
Úrad pre normalizáciu a meranie rozhoduje pri výkone štátneho skúšobníctva v prípadoch ustanovených zákonom.
(2)
Úradu pre normalizáciu a meranie v odbore štátneho skúšobníctva ďalej patrí
a)
riadiť a kontrolovať činnosť štátnych skúšobní; štátnym skúšobniam, ktoré mu nie sú priamo podriadené, určovať úlohy po dohode s ich nadriadenými orgánmi a zúčastňovať sa na súhrnnom hodnotení činnosti týchto štátnych skúšobní;
b)
koordinovať činnosť štátnych skúšobní na poli medzinárodnej spolupráce;
c)
určiť štátnym skúšobniam povinnosť zadávať niektoré špeciálne skúšky organizáciám určeným Úradom pre normalizáciu a meranie;
Časť III
Štátne skúšobne
§ 6
(1)
Štátnymi skúšobňami sú organizácie, ktorým Úrad pre normalizáciu a meranie udelil oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva (autorizáciu).
(2)
Oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva (ďalej len „oprávnenie“) môže Úrad pre normalizáciu a meranie udeliť organizáciám, ktoré sú mu podriadené alebo iným organizáciám s ich súhlasom a po dohode s ich nadriadenými orgánmi.
§ 7
(1)
Oprávnenie, jeho prípadnú zmenu alebo odobratie uverejňuje Úrad pre normalizáciu a meranie vo svojom vestníku.
(2)
V oprávnení musí byť určený jeho rozsah a meno vedúceho štátnej skúšobne.
§ 8
(1)
Štátna skúšobňa má v rozsahu určenom v oprávnení celoštátnu pôsobnosť, ak Úrad pre normalizáciu a meranie neurčí inak.
(2)
Štátna skúšobňa nesmie hodnotiť alebo schvaľovať výrobky, ktoré sú predmetom jej vlastnej výroby alebo ktoré vyvinula.
§ 9
(1)
Štátna skúšobňa posudzuje návrhy príslušných československých štátnych noriem.
(2)
Ak štátna skúšobňa zistí, že technická norma nevyhovuje, navrhne jej zmenu, zrušenie alebo spracovanie novej technickej normy.
§ 10
(1)
Výkon štátneho skúšobníctva v štátnej skúšobni riadi jej vedúci (riaditeľ) alebo ním vymenovaný pracovník (ďalej len „vedúci štátnej skúšobne“).
(2)
Na vymenovanie a odvolanie vedúceho štátnej skúšobne treba súhlas Úradu pre normalizáciu a meranie.
(3)
Vedúci štátnej skúšobne skladá do rúk predsedu Úradu pre normalizáciu a meranie tento sľub:
„Sľubujem, že budem vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi Úradu pre normalizáciu a meranie a v súlade so záujmami celej spoločnosti, a to nestranne podľa svojho najlepšieho svedomia, že budem využívať všetky svoje znalosti a skúsenosti a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozviem.“.
(4)
Vedúci štátnej skúšobne nastupuje do svojej funkcie zložením sľubu.
§ 11
(1)
Pri štátnych skúšobniach sa zriaďujú hodnotiteľské komisie. Predsedom a členmi hodnotiteľských komisií sú odborníci, u ktorých je záruka ich nestrannosti. Vymenúva a odvoláva ich Úrad pre normalizáciu a meranie.
(2)
Hodnotiteľské komisie sú odborným poradným orgánom vedúceho štátnej skúšobne.
(3)
Predseda a členovia hodnotiteľskej komisie sú povinní zložiť do rúk povereného zástupcu Úradu pre normalizáciu a meranie tento sľub:
„Sľubujem, že budem vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi Úradu pre normalizáciu a meranie a v súlade so záujmami celej spoločnosti, a to nestranne podľa svojho najlepšieho svedomia, že budem využívať všetky svoje znalosti a skúsenosti a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých sa pri výkone svojej funkcie dozviem.“.
(4)
Úrad pre normalizáciu a meranie ustanoví zásady rokovacieho poriadku hodnotiteľských komisií.
(5)
Predsedovi a členom hodnotiteľských komisií patrí za odborné posudky odmena podľa všeobecných predpisov o odmeňovaní práce mimo pracovného pomeru.*)
§ 12
(1)
V rozhodnutiach a osvedčeniach je štátna skúšobňa povinná uviesť svoj názov a pripojiť k podpisu odtlačok pečate štátnej skúšobne.
(2)
Iné organizácie ako tie, ktorým bolo udelené oprávnenie, nie sú oprávnené používať označenie štátna skúšobňa, a to ani ako súčasť svojho názvu.
§ 13
(1)
Organizácia, ktorej bolo udelené oprávnenie, môže zo závažných dôvodov požiadať so súhlasom svojho nadriadeného orgánu Úrad pre normalizáciu a meranie o odobratie oprávnenia, a to ku koncu kalendárneho roka; žiadosť sa musí Úradu pre normalizáciu a meranie podať najneskôr 6 mesiacov vopred.
(2)
Ak sa preukáže, že štátna skúšobňa riadne neplní svoje úlohy, Úrad pre normalizáciu a meranie jej oprávnenie odoberie alebo obmedzí; ak ide o organizáciu, ktorá mu nie je podriadená, urobí tak po prerokovaní s jej nadriadeným orgánom.
Časť IV
Hodnotenie výrobkov
§ 14
(1)
Úrad pre normalizáciu a meranie určí výrobky, ktoré podliehajú hodnoteniu (povinné hodnotenie). Iné výrobky môže štátna skúšobňa hodnotiť len na návrh ich výrobcu (nepovinné hodnotenie). Nepovinné hodnotenie má tie isté právne dôsledky a štátna skúšobňa ho vykonáva tým istým spôsobom ako povinné hodnotenie, výrobok však nepodlieha novému hodnoteniu.
(2)
Pre povinné hodnotenie Úrad pre normalizáciu a meranie z vlastného podnetu alebo na návrh iných orgánov alebo organizácií a po prerokovaní s ústredným orgánom výrobcu určí výrobky, ktoré významne ovplyvňujú životnú úroveň obyvateľstva alebo produktivitu u používateľa výrobku, alebo výrobky, ktoré sú alebo môžu byť schopné úspešne súťažiť na zahraničných trhoch, prípadne aj výrobky, ktorých akosť zaostáva a používateľ pri nich nemá možnosť výberu.
§ 15
(1)
Hodnotenie výrobku sa vykonáva porovnávaním vlastností jeho vzorky s požiadavkami, ktoré štátna skúšobňa určí a oznámi výrobcovi pred hodnotením. Tieto požiadavky sa určia na základe vlastností obdobných porovnateľných výrobkov ponúkaných na svetových trhoch, na základe znalostí a skúseností pracovníkov štátnej skúšobne a členov hodnotiteľskej komisie, podľa právnych (napr. bezpečnostných a hygienických) predpisov a na základe údajov technických noriem.
(2)
Pri hodnotení sa posudzujú všetky podstatné vlastnosti výrobku, ktoré určujú jeho akosť, t. j. tie vlastnosti, ktoré sú meradlom spôsobilosti výrobku plniť funkcie, pre ktorý je určený. Súčasne sa berú do úvahy aj ekonomické ukazovatele výrobku, jeho vybavenie príslušenstvom a náhradnými dielmi a pod., ako aj predpoklady, ktoré výrobca vytvára pre poskytovanie služieb spojených s používaním výrobku.
§ 16
(1)
O výsledku hodnotenia vydá štátna skúšobňa rozhodnutie, v ktorom zaradí výrobok do jedného z troch stupňov akosti:
a)
do prvého stupňa sa zaraďujú výrobky výbornej akosti, ktoré nielen spĺňajú požiadavky určené štátnou skúšobňou, ale ktoré sa svojimi vlastnosťami plne vyrovnajú porovnateľným výrobkom svetovej úrovne alebo ich prevýšia, alebo tradičné výrobky s vynikajúcimi funkčnými vlastnosťami a estetickou úrovňou, ktoré sú na svetovom trhu zvláštnosťou;
b)
do druhého stupňa sa zaraďujú výrobky dobrej akosti, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky určené štátnou skúšobňou;
c)
do tretieho stupňa akosti sa zaraďujú ostatné výrobky.
(2)
Ak v úžitkovej hodnote a vo funkčných vlastnostiach výrobku sú hrubé chyby, štátna skúšobňa odmietne ho zaradiť do stupňa akosti.
(3)
Pre výrobok zaradený do prvého alebo druhého stupňa akosti udelí štátna skúšobňa právo používať značku príslušného stupňa akosti len vtedy, ak sú u výrobcu zabezpečené také podmienky výroby, kontroly a skúšania, ktoré zabezpečujú, že sa nebudú do obehu dávať výrobky, ktoré nezodpovedajú hodnotenej vzorke. Ak štátna skúšobňa udelí právo používať značku príslušného stupňa akosti, smie sa ňou označovať každý jednotlivý kus výrobku.
§ 17
(1)
Štátna skúšobňa predkladá hodnotiteľskej komisii správu o výsledkoch skúšania a zistení.
(2)
Na základe tejto správy a na základe vlastného posúdenia výrobku hodnotiteľská komisia odporúča zaradenie výrobku do zodpovedajúceho stupňa akosti.
(3)
Štátna skúšobňa rozhodne s prihliadnutím na toto odporúčanie o zaradení výrobku do zodpovedajúceho stupňa akosti. Ak štátna skúšobňa nesúhlasí s odporúčaním hodnotiteľskej komisie na zaradenie výrobku do stupňa akosti, predloží vec na rozhodnutie Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorý rozhodne vo veci samej alebo vráti vec štátnej skúšobni na nové prerokovanie a rozhodnutie.
§ 18
(1)
Pri zaradení výrobku do prvého alebo druhého stupňa akosti štátna skúšobňa určí aj dobu, po ktorú zaradenie trvá; táto doba nesmie byť dlhšia ako tri roky. Pred uplynutím určenej doby je výrobca povinný prihlásiť výrobok na nové hodnotenie.
(2)
Pri zaradení výrobku do tretieho stupňa akosti štátna skúšobňa určí lehotu, dokedy je výrobca povinný prihlásiť výrobok po odstránení nedostatkov na opakované hodnotenie; táto lehota nesmie byť dlhšia ako dva roky. Výrobca môže prihlásiť výrobok na opakované hodnotenie aj skôr.
(3)
Výrobok, ktorý štátna skúšobňa odmietla zaradiť do stupňa akosti, nesmie sa uvádzať do obehu.
§ 19
(1)
Štátna skúšobňa náhodne kontroluje vlastnosti zhodnotených výrobkov dávaných do obehu, či zodpovedajú vlastnostiam zhodnotenej vzorky.
(2)
Ak štátna skúšobňa pri tejto kontrole zistí zhoršenie vlastností výrobku rozhodujúcich pre stupeň akosti, do ktorého bol výrobok zaradený, preradí ho do nižšieho stupňa akosti, prípadne mu odoberie zaradenie do stupňa akosti (§ 16 ods. 2). Kontrolu vykonáva na dostatočnom množstve výrobkov, aby jej rozhodnutie nebolo ovplyvnené náhodnými chybami.
Časť V
Schvaľovanie výrobkov
§ 20
(1)
Úrad pre normalizáciu a meranie určí po prerokovaní so zúčastnenými orgánmi výrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu.
(2)
Na schvaľovanie Úrad pre normalizáciu a meranie určí tuzemské aj dovážané výrobky,
a)
ktoré sú určené pre širokú potrebu, ak by mohli ohroziť bezpečnosť života alebo zdravie používateľa alebo jeho okolie bez toho, že sa používateľ o tomto nebezpečenstve môže vopred presvedčiť, a osobné ochranné pracovné prostriedky,
b)
ktoré by pre svoj význam alebo pre početnosť používania mohli národnému hospodárstvu spôsobiť škody veľkého rozsahu, napr. nadmernou spotrebou elektrickej alebo inej energie, nebezpečenstvom požiaru, rušením prevádzky telekomunikácií a pod.,
c)
od ktorých závisí odolnosť konečných výrobkov alebo investičných celkov dodávaných alebo vyvážaných do prostredia so sťaženými klimatickými alebo inými podmienkami.
§ 21
Na schvaľovanie môže Úrad pre normalizáciu a meranie oprávniť len štátne skúšobne podriadené ústredným orgánom alebo iným orgánom štátnej správy.
§ 22
(1)
Pri schvaľovaní výrobku štátna skúšobňa skúma jeho vzorku; zisťuje, či zodpovedá právnym predpisom (bezpečnostným, hygienickým a iným), technickým normám a hľadiskám, pre ktoré bolo schvaľovanie určené, ako aj to, či výrobca poskytuje záruku, že bude trvale dodržiavať vlastnosti výrobku rozhodujúce pre jeho schválenie.
(2)
Na základe týchto zistení štátna skúšobňa vydá rozhodnutie, že sa výrobok ako typ schvaľuje alebo neschvaľuje. V rozhodnutí uvedie hľadisko, podľa ktorého bol výrobok schvaľovaný, a jeho vlastnosti rozhodujúce pre schválenie, prípadne neschválenie výrobku.
(3)
Platnosť schválenia výrobku môže byť obmedzená udaním doby, prostredia alebo spôsobu použitia, pre ktoré sa výrobok schvaľuje.
(4)
Neschválené výrobky nesmú sa uvádzať do obehu.
(5)
Ak je výrobok schvaľovaný len z hľadiska svojej odolnosti v určitom prostredí so sťaženými klimatickými alebo inými podmienkami [§ 20 ods. 2 písm. c)], nesmie sa bez schválenia dodávať alebo vyvážať do takého prostredia a nesmie sa v ňom ani používať.
§ 23
Štátna skúšobňa náhodne vykonáva kontrolu vlastností schválených výrobkov dávaných do obehu, či zodpovedajú vlastnostiam schválenej vzorky. Ak zistí, že nemajú v rámci prípustnej tolerancie vlastnosti rozhodujúce pre schválenie, schválenie odoberie.
§ 24
(1)
Vo výnimočných prípadoch môže Úrad pre normalizáciu a meranie určiť, že pri niektorých výrobkoch podlieha overeniu štátnou skúšobňou každý kus alebo každá výrobná dávka, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa pre mimoriadnu mieru nebezpečenstva spojeného s používaním výrobku (napr. strelné zbrane pre civilnú potrebu, vybraté osobné ochranné prostriedky). Bez tohto overenia nesmie sa takýto výrobok uvádzať do obehu ani používať.
(2)
Každý používateľ, prípadne opraváreň takého výrobku sú povinní prihlásiť a predložiť štátnej skúšobni výrobok v prípadoch ustanovených Úradom pre normalizáciu a meranie vo vykonávacom predpise.
Časť VI
Spoločné ustanovenia
§ 25
(1)
V konaní vo veciach štátneho skúšobníctva sa postupuje podľa správneho poriadku, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Štátne skúšobne sú povinné vykonať hodnotenie a schvaľovanie výrobku v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom.
(3)
O odvolaní proti rozhodnutiam štátnych skúšobní rozhoduje Úrad pre normalizáciu a meranie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam o hodnotení a schvaľovaní výrobkov nemajú odkladný účinok.
§ 26
(1)
Účastníkom konania vo veciach štátneho skúšobníctva je iba ten, kto prihlásil alebo mal prihlásiť výrobok na hodnotenie alebo schválenie (ďalej len „prihlasovateľ“). Výrobky podliehajúce hodnoteniu alebo schváleniu je povinný prihlásiť príslušnej štátnej skúšobni výrobca, a to spôsobom a v lehotách ustanovených vykonávacím predpisom. Ak ide o dovážané výrobky, má túto povinnosť dovozca.
(2)
Štátna skúšobňa najneskôr do 60 dní po doručení prihlášky vyhotovenej riadnym spôsobom prihlasovateľovi písomne oznámi, kedy mu určí podmienky hodnotenia, prípadne schvaľovania výrobku a dokedy sa hodnotenie, prípadne schválenie uskutoční.
(3)
Na výzvu štátnej skúšobne prihlasovateľ je povinný dodať jej v určenej lehote bezplatne vzorku výrobku v nevyhnutne potrebnom množstve a s vyžiadanou dokumentáciou. Štátna skúšobňa má právo sama vybrať vzorky výrobku buď priamo u prihlasovateľa, u odberateľa alebo u dopravcu, či z obchodnej siete, a to vždy na náklady prihlasovateľa. Vzorky štátna skúšobňa vracia prihlasovateľovi v stave, v akom sú po skúškach. Ak je to technicky možné a hospodársky účelné, štátna skúšobňa s prihlasovateľom dohodne, že si vzorku ponechá ako doklad.
§ 27
(1)
Orgány štátneho skúšobníctva zisťujú vlastnosti výrobku samy alebo môžu zadať toto zistenie iným organizáciám. So súhlasom týchto orgánov, prípadne za ich dozoru môže zistenie uskutočňovať alebo dať uskutočniť prihlasovateľ.
(2)
Úrad pre normalizáciu a meranie môže zadať skúšanie a posudzovanie výrobkov pre potreby štátneho skúšobníctva zahraničným inštitúciám sám, iné organizácie len s jeho súhlasom.
§ 28
(1)
Výrobné, obchodné a iné organizácie sú povinné umožniť orgánom štátneho skúšobníctva pri výkone ich funkcie nazerať do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa hodnotených a schvaľovaných výrobkov, umožniť im prístup k výrobným a skúšobným zariadeniam, do skladových a iných priestorov, a umožniť im používať svoju vlastnú alebo používanú meraciu techniku.
(2)
Pracovníci štátneho skúšobníctva a členovia hodnotiteľských komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, o ktorých sa pri výkone štátneho skúšobníctva dozvedia.
(3)
Zmeny vo výrobe, ktoré sú schopné ovplyvniť vlastnosti hodnoteného alebo schváleného výrobku, alebo odovzdanie výroby inej organizácii, je výrobca povinný ohlásiť bez meškania, najneskôr však do dňa, keď k zmene dochádza, štátnej skúšobni.
§ 29
(1)
Ak budú do obehu uvedené výrobky označené značkou vyššej akosti alebo schvaľovacou značkou, ktoré im nepatria, uloží Úrad pre normalizáciu a meranie tomu, kto výrobok takto označil, pokutu vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny takto označených výrobkov. Okrem tohto môže Úrad pre normalizáciu a meranie nariadiť stiahnutie takýchto výrobkov z obchodnej siete, a to na náklad toho, kto výrobok nesprávne označil. Toto nariadenie sa však netýka výrobkov dodaných skôr ako tri roky pred vydaním rozhodnutia o stiahnutí.
(2)
Ak prihlasovateľ nepredložil alebo neprihlásil riadne a včas výrobok na povinné hodnotenie, uloží mu Úrad pre normalizáciu a meranie pokutu vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny výrobkov dodaných po dni, keď mal byť výrobok predložený, prípadne prihlásený; ak ide o opakované hodnotenie, Úrad pre normalizáciu a meranie prihlasovateľovi uloží pokutu vo výške 20 % z veľkoobchodnej ceny výrobkov dodaných po dni, keď mal byť výrobok na opakované hodnotenie predložený, prípadne prihlásený.
(3)
Ak orgány štátneho skúšobníctva pri kontrole zhodnotených výrobkov (§ 19) zistia, že tieto výrobky majú chybu, pre ktorú sa musí výrobok preradiť do nižšieho stupňa akosti alebo sa mu musí odobrať zaradenie do stupňa akosti, môže Úrad pre normalizáciu a meranie prihlasovateľovi uložiť pokutu vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny výrobkov, o ktorých sa preukáže, že boli už pred kontrolou uvedené s touto chybou do obehu.
(4)
Úrad pre normalizáciu a meranie uloží tomu, kto neprávom uvedie do obehu výrobok (§ 18 a 22), pokutu vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny všetkých neprávom dodaných výrobkov.
(5)
Ak sa pri kontrole schválených výrobkov (§ 23) zistí, že kontrolovaný výrobok má chybu, pre ktorú sa mu musí schválenie odobrať, môže Úrad pre normalizáciu a meranie prihlasovateľovi uložiť pokutu vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny výrobkov, o ktorých sa preukáže, že boli už pred kontrolou uvedené s touto chybou do obehu.
(6)
V prípade nebezpečenstva, že výrobok podliehajúci schváleniu, ktorý nebol schválený alebo ktorému bolo schválenie odobraté, ohrozí zdravie, Úrad pre normalizáciu a meranie okrem pokuty (odsek 4 a 5) nariadi aj stiahnutie všetkých týchto výrobkov z obchodnej siete, prípadne aj z používania, a to vždy na náklad prihlasovateľa.
(7)
Ak bolo nariadené stiahnutie výrobku, prihlasovateľ zaplatí navyše pokutu vo výške plnej veľkoobchodnej ceny všetkých výrobkov, ktoré nestiahol do 90 dní po prijatí rozhodnutia o stiahnutí výrobku.
(8)
Pri výpočte výšky pokuty podľa predchádzajúcich ustanovení sa neprihliada na výrobky dodané skôr ako tri roky predo dňom, keď sa o uložení pokuty rozhodlo.
(9)
Prihlasovateľovi, ktorý dosiahol rozhodnutie vo veci štátneho skúšobníctva nesprávnymi údajmi, Úrad pre normalizáciu a meranie uloží pokutu vo výške 10 % z veľkoobchodnej ceny výrobkov dodaných po dni vydania takého rozhodnutia. Túto pokutu nemožno uložiť, ak prihlasovateľ preukáže, že nemohol nesprávnym údajom zabrániť.
§ 30
Pri hodnotení a pri schvaľovaní výrobkov, a to aj v odvolacom konaní patrí štátnym skúšobniam a Úradu pre normalizáciu a meranie za výkon štátneho skúšobníctva úhrada. Úhradu platí prihlasovateľ.
§ 31
Organizácia, ktorej bolo udelené oprávnenie, a jej nadriadený orgán sú povinné zabezpečiť chod a rozvoj štátneho skúšobníctva z hľadiska osobného obsadenia a technického vybavenia štátnej skúšobne.
§ 32
Na zabezpečenie spolupráce s orgánmi Slovenskej národnej rady a s organizáciami na Slovensku sa vytvorí osobitné pracovisko Úradu pre normalizáciu a meranie na Slovensku.
§ 33
Zákonom nie je dotknutá pôsobnosť správnych orgánov, ktoré podľa osobitných predpisov schvaľujú a povoľujú výrobky alebo vykonávajú nad nimi odborný dozor, a to z hľadiska určitých vlastností výrobku alebo podmienok jeho použitia.
Časť VII
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 34
(1)
Oprávnenia na vykonávanie povinného skúšania (schvaľovania) a hodnotenia vydané podľa doterajších predpisov zanikajú 1. júlom 1968, pokiaľ ich Úrad pre normalizáciu a meranie už skôr nenahradí oprávnením podľa tohto zákona.
(2)
Rozhodnutia o hodnotení a schválení výrobkov vydané pred účinnosťou tohto zákona nie sú ním dotknuté.
(3)
Ak prihlasovateľ už vyrába alebo dodáva výrobok, ktorý podľa tohto zákona Úrad pre normalizáciu a meranie určí na schvaľovanie bez toho, že by bol výrobok už skôr schválený, je povinný prihlásiť ho v príslušnej štátnej skúšobni na schválenie najneskôr do 90 dní od oznámenia, že výrobok schvaľovaniu podlieha. Do ukončenia schvaľovacieho konania môže pokračovať v dodávkach.
§ 35
(1)
Úrad pre normalizáciu a meranie vydá predpisy na vykonávanie zákona, v ktorých ustanoví podrobnosti o konaní vo veciach štátneho skúšobníctva, spôsobe označovania zhodnotených a schválených výrobkov a výšku úhrady za výkon štátneho skúšobníctva.
(2)
Spôsob skúšania drahých kovov a úlohy štátnych orgánov pri tejto činnosti ustanoví Ministerstvo ťažkého priemyslu.
§ 36
Zrušujú sa:
a)
zákon č. 185/1910 r. z. o technickom skúmaní, skúšaní o ohliadke materiálu;
b)
zákonné opatrenie č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu;
c)
zákonné opatrenie č. 102/1965 Zb. o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov;
d)
vyhláška ministra priemyslu č. 1505/1946 Ú. l. (č. 1462/1946 Ú. v.) o povinnej kontrole a skúšaní domácich, živnostenských a priemyslových spotrebičov výhrevných plynov a niektorých prístrojov a ich súčastí pre výrobu, rozvod a kontrolu plynu;
e)
vyhláška ministra priemyslu č. 637/1947 Ú. l. (č. 554/1947 Ú. v.) o povinnej kontrole a skúšaní plynových spotrebičov a plynových prístrojov;
f)
vyhláška Ministerstva automobilového priemyslu a poľnohospodárskych strojov č. 44/1957 Ú. l. (Ú. v.) o akostnom značkovaní niektorých výrobkov;
g)
vyhláška Ministerstva automobilového priemyslu a poľnohospodárskych strojov č. 87/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa rozširuje zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vyhláška č. 44/1957 Ú. l. (Ú. v.) o akostnom značkovaní niektorých výrobkov;
h)
vyhláška ministra všeobecného strojárstva č. 52/1962 Zb. o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu;
i)
vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 83/1963 Zb. o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok;
j)
vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 162/1964 Zb. o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblastí so sťaženými klimatickými podmienkami;
k)
smernice Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky č. 20 774/4013 65a z 30. septembra 1965 pre povinné skúšanie a hodnotenie vybratých výrobkov;*)
l)
vykonávacie pokyny, doplnky a zmeny Úradu pre normalizáciu a meranie k smerniciam pre povinné skúšanie a hodnotenie vybratých výrobkov č. Zk/65a/66 z 12. januára 1966.*)
§ 37
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
*)
Zákonník práce a vyhláška Ministerstva financií č. 91/1966 Zb.
*)
Ponechané doteraz v platnosti podľa odseku 2 písm. a) bod 7 vyhlášky č. 75/1966 Zb.