29/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.03.1968 do 31.07.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
ZÁKON
z 27. februára 1968
o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. 1
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch sa mení takto:
Ustanovenie § 11 znie:
㤠11
V hlavnom meste Slovenska Bratislave pôsobí Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory. Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy je riadený priamo vládou, prípadne Slovenskou národnou radou. Osobitnú úpravu postavenia, pôsobnosti a organizačnej výstavby Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodných národných výborov ustanoví zákon Slovenskej národnej rady.“.
Čl. 2
Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu sa mení a dopĺňa takto:
1.
K § 2, ktorého doterajšie ustanovenie sa označuje ako odsek 1, sa pripája odsek 2 tohto znenia:
„(2)
Územie hlavného mesta Slovenska Bratislavy tvorí samostatnú územnú jednotku. Jeho rozdelenie na obvody určí Slovenská národná rada.“.
2.
V § 11 sa vypúšťa bod 1.
Čl. 3
Zákon č. 113/1967 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia sa mení takto:
1.
Ustanovenie § 14 ods. 2 znie:
„(2)
Voľby do Národného zhromaždenia riadia v jednotlivých krajoch krajské volebné komisie Národného frontu, v hlavnom meste Prahe a v hlavnom meste Slovenska Bratislave mestské volebné komisie Národného frontu, ktoré sú vo svojej činnosti podriadené Ústrednej volebnej komisii Národného frontu. Ustanovenia tohto zákona o krajských volebných komisiách platia obdobne pre tieto mestské volebné komisie Národného frontu.“.
2.
Ustanovenie § 22 ods. 1 znie:
„(1)
Rada krajského národného výboru, Rada Národného výboru hlavného mesta Prahy a Rada Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriadi najneskôr 50 dní predo dňom voľby pre každý volebný obvod obvodnú volebnú komisiu.“.
Čl. 4
Zákon č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov sa mení takto:
1.
Ustanovenie § 10 ods. 4 znie:
„(4)
Vo volebnom obvode pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Prahy, do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy a do obvodných národných výborov v Prahe a v Bratislave sa volí spravidla 4-15 poslancov. Vo volebnom obvode pre voľby do obvodných národných výborov v Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach sa volí taktiež spravidla 4-15 poslancov.“.
2.
Ustanovenie § 12 ods. 5 znie:
„(5)
Volebné obvody pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Prahy určí Národný výbor hlavného mesta Prahy a volebné obvody pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy určí Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy tak, aby neprekračovali hranice mestských obvodov; pre určenie volebných obvodov do obvodných národných výborov obdobne platí odsek 3.“.
3.
Ustanovenie § 14 ods. 2 znie:
„(2)
Voľby
do krajských národných výborov riadia krajské volebné komisie Národného frontu, do Národného výboru hlavného mesta Prahy a do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy mestské volebné komisie Národného frontu,
do okresných národných výborov a do obvodných národných výborov v Prahe okresné volebné komisie Národného frontu,
do mestských národných výborov mestské volebné komisie Národného frontu,
do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach miestne volebné komisie Národného frontu.“.
4.
Ustanovenie § 29 písm. a) znie:
„a)
do 25 dní predo dňom voľby do krajských národných výborov, do Národného výboru hlavného mesta Prahy, do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy, do okresných národných výborov, do mestských národných výborov v Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach a do obvodných národných výborov v Prahe;“.
Čl. 5
Zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov sa dopĺňa takto:
1.
K § 1 sa pripája odsek 3 tohto znenia:
„(3)
Na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy vykonáva pôsobnosť okresného súdu mestský súd.“.
2.
K § 33 ods. 1 sa pripája ďalšia veta tohto znenia:
„Krajský súd so sídlom v Bratislave vykonáva pôsobnosť aj na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy.“.
3.
K § 45, ktorého doterajšie ustanovenie sa označuje ako odsek 1, sa pripája odsek 2 tohto znenia:
„(2)
Sudcovia Krajského súdu v Bratislave sú volení Západoslovenským krajským národným výborom a Národným výborom hlavného mesta Slovenska Bratislavy, a to na návrh príslušných orgánov Národného frontu; zo zvolených sudcov z povolania zvolí na spoločnom zasadaní Západoslovenský krajský národný výbor a Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy predsedu krajského súdu a jeho námestníka (námestníkov) na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť.“.
Čl . 6
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre sa mení a dopĺňa takto:
1.
Ustanovenie § 30 ods. 1 znie:
„(1)
Prokuratúra sa člení na Generálnu prokuratúru, súčasťou ktorej je Hlavná vojenská prokuratúra, krajské prokuratúry a Mestskú prokuratúru v Prahe, vyššie vojenské prokuratúry, okresné prokuratúry, Mestskú prokuratúru v Bratislave, obvodné prokuratúry na území hlavného mesta Prahy a vojenské obvodné prokuratúry.“.
2.
K § 30 ods. 2 sa pripájajú ďalšie vety tohto znenia:
„Sídlo a obvod Mestskej prokuratúry v Bratislave sa zhoduje so sídlom a obvodom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Krajská prokuratúra v Bratislave vykonáva pôsobnosť aj na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy.“.
Čl. 7
Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži sa dopĺňa takto:
K § 6 ods. 1 písm. b) sa pripája bodkočiarka a ďalšia veta tohto znenia:
„pôsobnosť krajskej štátnej arbitráže pre územie hlavného mesta Slovenska Bratislavy vykonáva štátna arbitráž pre mesto Bratislavu.“.
Čl. 8
Zákon č. 70/1965 Zb. o Sbore národnej bezpečnosti sa dopĺňa takto:
Do § 6 sa vkladajú za prvú vetu ďalšie vety tohto znenia:
„Mestská správa Verejnej bezpečnosti v Bratislave vykonáva pôsobnosť okresného oddelenia Verejnej bezpečnosti; Krajská správa Sboru národnej bezpečnosti v Bratislave vykonáva pôsobnosť aj na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy.“.
Čl. 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.