25/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 22. januára 1968
o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy
Dňa 9. apríla 1965 bol v Londýne dojednaný Dohovor o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy.
Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k tomuto Dohovoru bola uložená u generálneho tajomníka Medzivládnej námornej poradnej organizácie (IMCO), depozitára Dohovoru, 19. decembra 1966.
Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku XI 5. marcom 1967. Týmto dňom vstúpil v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.
Do Dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy alebo na Ministerstve zahraničných vecí.
David v. r.