23/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
VYHLÁŠKA
Ústrednej správy energetiky
z 30. januára 1968,
ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom
Ústredná správa energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 39 ods. 2 elektrizačného zákona č. 79/1957 Zb. v súlade s § 34 vyhlášky Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 47/1967 Zb. o cenách:
§ 1
(1)
Zrušujú sa
1.
vyhláška Ministerstva energetiky č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom, v znení vyhlášky č. 151/1959 Ú. l. (Ú. v.) a vyhlášky č. 49/1960 Zb.;
2.
podrobnejšie vykonávacie pokyny k vyhláške č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom.
(2)
Sadzby ustanovené predpismi zrušovanými v odseku 1 sa použijú ešte pri vyúčtovaní spotreby elektriny zistenej do prvého odpočtu vykonaného po 1. januári 1968.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Korčák v. r.