202/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 27. decembra 1968
o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
§ 1
Tuzex, účastinná spoločnosť so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), na vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu po dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu, Ministerstvom ťažkého priemyslu a Ministerstvom chemického priemyslu z 19. decembra 1968, určuje sa na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.
§ 2
(1)
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je tuzemský i zahraničný predaj tovaru všetkých druhov v drobnom za cudzie meny.
(2)
Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.
§ 3
Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.
§ 4
Tuzex, podnik zahraničného obchodu,*) sa k 1. januáru 1969 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:

Ing. Valeš v. r.
*)
Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č. 122/1957 Ú. l. (Ú. v.).