20/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 5. januára 1968
o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky
Dňa 11. októbra 1967 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky.
Podľa svojho článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť dňom podpisu.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
KULTÚRNA DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sudánskej republiky vedené snahou o rozšírenie kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi oboma krajinami v záujme ďalšieho rozvíjania priateľských vzťahov a posilňovania vzájomného porozumenia medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou sa dohodli takto:
Článok 1
Obe zmluvné strany budú upevňovať kultúrne, vedecké a umelecké styky výmenou informácií o výskumnej činnosti, výmenou učebníc, publikácií, informačných brožúr, výstav, filmov, údajov o vzdelaní, vede, kultúre, športe, tlači, rozhlase, televízii a iných odboroch.
Článok 2
1.
Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri:
a)
výmene univerzitných profesorov, vedcov a výskumných pracovníkov;
b)
výmene vedeckých, výchovných, kultúrnych, umeleckých a športových delegácií;
c)
výmene spisovateľov, novinárov, dopisovateľov a zástupcov tlačových kancelárií.
2.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území osobám vyslaným druhou zmluvnou stranou podľa ustanovenia odseku 1 všetky potrebné podmienky pre splnenie úloh.
Článok 3
1.
Každá zo zmluvných strán umožní študentom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich školách a pracovníkom z odboru výskumu odbornú výchovu v príslušných vysokoškolských zariadeniach a ústavoch.
2.
Každá zo zmluvných strán poskytne druhej zmluvnej strane podľa svojich možností štipendiá na štúdium na svojich školách.
Článok 4
1.
Obe zmluvné strany budú uznávať hodnosti, diplomy a vysvedčenia vydávané v druhej krajine.
2.
O porovnateľnosti vedeckých hodností a diplomov sa uzavrie osobitná dohoda.
Článok 5
Obe zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi univerzitami a vedeckými inštitúciami oboch krajín.
Článok 6
Obe zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi kultúrnymi organizáciami oboch krajín.
Článok 7
1.
Každá zo zmluvných strán bude podporovať vydávanie prekladov, ako aj šírenie kníh a publikácií o historickom vývoji, dosiahnutých výsledkoch rozvoja a činnosti vo všetkých oblastiach života druhej krajiny.
2.
Príslušné orgány oboch zmluvných strán budú spolupracovať pri príprave učebníc a učebných pomôcok.
Článok 8
Obe zmluvné strany budú vzájomne podporovať a umožňovať
a)
výmenu umelcov, orchestrov a súborov,
b)
usporadúvanie výstav a prednášok,
c)
výmenu gramofónových platní, magnetofónových záznamov a umeleckých publikácií,
d)
výmenu pracovníkov z oblasti kultúry a umenia na výkon odbornej činnosti alebo získanie kvalifikácie.
Článok 9
Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi inštitúciami a organizáciami, uvádzanie filmov druhej strany, výmenu expertov na úseku kinematografie, usporadúvanie filmových festivalov, spoluprácu medzi knižnicami, múzeami a inými inštitúciami s cieľom výmeny vedeckého materiálu a periodík.
Článok 10
Obe zmluvné strany budú spolupracovať a vzájomne si pomáhať v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.
Článok 11
Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu športových organizácií a sväzov oboch krajín a poskytovať si vzájomnú pomoc pri príprave a zvyšovaní odbornosti pracovníkov z tejto oblasti.
Článok 12
Obe zmluvné strany umožnia zriaďovanie kultúrnych a technických stredísk na svojom území v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.
Článok 13
Na vykonávanie tejto Dohody budú príslušné orgány zmluvných strán dojednávať plány výmen na obdobie jedného alebo dvoch rokov.
Článok 14
Táto Dohoda vstupuje v platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
Dané v Prahe 11. októbra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. Hájek v. r.

Za vládu Sudánskej republiky:

Sayed Yahia El Fadli v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.