2/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 30. novembra 1967
o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori a o Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori dojednaných v Londýne 17. júna 1960
Dňa 17. júna 1960 boli v Londýne dojednané Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori a Pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori.
Listina o prijatí Dohovoru a Pravidiel vládou Československej socialistickej republiky bola uložená u generálneho tajomníka Medzinárodnej námornej poradnej organizácie 5. júla 1967.
Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku XI 26. májom 1965. Pre Československú socialistickú republiku vstúpil v platnosť na základe svojho článku X 5. októbrom 1967. Na základe Záverečného aktu Medzinárodnej konferencie o bezpečnosti ľudského života na mori zo 17. júna 1960 sa Pravidlá aplikujú od 1. septembra 1965, pre Československú socialistickú republiku sú záväzné začínajúc 5. júlom 1967.
Do textu uvedených zmluvných dokumentov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy.
David v. r.