198/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
VYHLÁŠKA
Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach
zo 17. decembra 1968,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb., o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor v Hlbokej nad Vltavou, okres České Budějovice.
§ 2
Tato vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Tajomník: Ing. Bělohlávek v. r.

Predseda: Kouba v. r.