197/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
VYHLÁŠKA
Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe
zo 17. decembra 1968,
ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Stredočeského krajského národného výboru v Prahe určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad ako stavebné úrady miestne národné výbory:
Mníšek pod Brdy, Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Tajomník: Holý v. r.

Predseda: Červenka v. r.