196/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 27. decembra 1968
o určení Technoexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
§ 1
Technoexport, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), na vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu zo 17. decembra 1968, určuje sa na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.
§ 2
(1)
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vývoz a dovoz strojov a zariadení pre chemický priemysel vrátane zariadení pre gumársky priemysel, ďalej pre priemysel papiera a celulózy, ako aj pre potravinársky priemysel.
K oprávneniu podniku patrí dodávať aj časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáž a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, pokiaľ to súvisí s vývozom alebo dovozom tovaru uvedeného v tomto odseku.
(2)
Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.
§ 3
Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.
§ 4
Technoexport, podnik zahraničného obchodu,*) sa k 1. januáru 1969 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:

Ing. Valeš v. r.
*)
Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú. l. (č. 356/1953 Ú. v.) v znení vyplývajúcom z vyhlášok ministra zahraničného obchodu č. 314/1953 Ú. l. (č. 359/1953 Ú. v.), č. 138/1954 Ú. l. (č. 164/1954 Ú. v. a č. 152/1964 Zb.