195/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 27. decembra 1968
o určení Koospolu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
§ 1
Koospol, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), na vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 26. novembra 1968, vydaným po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvom vnútorného obchodu, určuje sa na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.
§ 2
(1)
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je zahraničný obchod, najmä dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov (surovín, polotovarov a tovarov) a potrieb vrátane tranzitného obchodu a dovoz a vývoz (vrátane zušľachťovacieho styku) koloniálneho a niektorého iného potravinárskeho tovaru, výrobkov cukrovinkárskeho priemyslu, cukrovej repy, žriedelných produktov i nápojov všetkých druhov.
(2)
Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.
§ 3
Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.
§ 4
Koospol, podnik zahraničného obchodu,*) sa k 1. januáru 1969 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:

Ing. Valeš v. r.
*)
Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č. 303/1953 Ú. l. (č. 348/1953 Ú. v.) v znení vyplývajúcom z vyhlášok ministra zahraničného obchodu č. 88/1955 Ú. l. (Ú. v.) a č. 147/1965 Zb.