194/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 27. decembra 1968
o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:
§ 1
Strojimport, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod so sídlom v Prahe (ďalej len „spoločnosť“), na vznik ktorej bolo udelené štátne povolenie spolu so schválením stanov rozhodnutím Ministerstva zahraničného obchodu z 15. novembra 1968, vydaným po dohode s Ministerstvom ťažkého priemyslu, určuje sa na vykonávanie zahraničného obchodu s tovarom uvedeným v § 2.
§ 2
(1)
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vývoz a dovoz kovoobrábacích a tvarovacích strojov, nástrojov, náradia a meradiel k nim, drevoobrábacích strojov a výrobných celkov na spracovanie dreva (vrátane preglejkární, sušiarní a nábytkární), zariadení na výrobu ceruziek, sklárskych strojov, ďalej zariadení na výrobu obrábacích a tvarovacích strojov, na výrobu náradia, nástrojov a meradiel, na výrobu ložísk, na výrobu kovania, kovového riadu a príborov a napokon dodávky kováční, lisovní, retiazkární a skrutkární a zariadení dielní; k oprávneniu podniku patrí dodávať aj časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáž a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, pokiaľ to súvisí s vývozom alebo dovozom tovaru uvedeného v tomto odseku.
(2)
Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jej podnikania.
§ 3
Na činnosť spoločnosti podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú predpisy platné pre vykonávanie zahraničného obchodu.
§ 4
Strojimport, podnik zahraničného obchodu,*) sa k 1. januáru 1969 zlučuje so spoločnosťou s jej súhlasom. Jeho majetok a záväzky prechádzajú na spoločnosť, ktorá sa tak stáva jeho právnym nástupcom.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:

Ing. Valeš v. r.
*)
Pozri vyhlášku ministra zahraničného obchodu č. 313/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) v znení vyplývajúcom z vyhlášok ministra zahraničného obchodu č. 95/1960 Zb. a č. 147/1965 Zb.