190/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
VYHLÁŠKA
Ministerstva zahraničných vecí
z 19. decembra 1968
o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965
Dňa 12. novembra 1965 bol v Montreux dojednaný Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách.
Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola 3. januára 1968 uložená na generálnom sekretariáte Medzinárodnej telekomunikačnej únie, u depozitára Dohovoru.
Dohovor nadobudol na základe svojho článku 53 platnosť 1. januárom 1967. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol podľa článku 18 platnosť 3. januárom 1968.
Overená kópia Dohovoru spolu s českým prekladom je uložená v archíve Ministerstva zahraničných vecí.
Minister:
v z. Ing. Bušniak v. r.