19/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v slovenskom vydaní zbierky zákonov v zákone č. 114/1967 Zb. o voľbách do národných výborov
V § 12 ods. 1 zákona č. 114/1967 Zb. došlo k tlačovej chybe, takže namiesto čísla „5“ správne má byť „55“.
Redakcia