189/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
VYHLÁŠKA
Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici
zo 6. decembra 1968,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor v Turčianskych Tepliciach, okr. Martin.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Tajomník:

JUDr. Janečko v. r.

Predseda:

Ing. Litvaj v. r.