188/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
VYHLÁŠKA
Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové
z 12. augusta 1968,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad.
Mestský národný výbor v Třebechoviciach pod Orebom, okr. Hradec Králové.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Tajomník: Ryšávka v. r.

Predseda: Grosser v. r.