185/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom i slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 160/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
Článok I bod 1 § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 160/1968 Zb. správne má znieť takto:
„a)
zráža daň z odmien za literárne príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie, z odmien za prednášky a z odmien za výchovné koncerty vrátane úvodného slova, ak odmena v týchto prípadoch neprevyšuje 1000 Kčs; z odmien prevyšujúcich túto sumu a z ostatných odmien zráža daň len vtedy, ak daňovník predloží potvrdenie zúčtovacieho strediska, že sa mu má daň zrážať priamo pri výplate odmeny;“.
Redakcia