174/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969 do 30.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
ZÁKON
z 20. decembra 1968,
o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Na zvýšenie účinnosti ochrany pracujúcich v oblasti bezpečnosti práce je nevyhnutné vytvoriť nezávislé štátne odborné orgány, ktoré budú dozerať, ako organizácie a pracovníci plnia predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení vo výrobnej a nevýrobnej činnosti a ako dodržiavajú ustanovené pracovné podmienky.
Preto sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok podľa tohto zákona (ďalej len „štátny odborný dozor“) vykonávajú:
a)
Český úrad bezpečnosti práce,
b)
Slovenský úrad bezpečnosti práce a
c)
inšpektoráty bezpečnosti práce.
§ 2
(1)
Český úrad bezpečnosti práce je podriadený príslušnému ministrovi Českej socialistickej republiky. Na čele Českého úradu bezpečnosti práce je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Českej socialistickej republiky na návrh príslušného ministra. Jemu zodpovedá predseda za činnosť Českého úradu bezpečnosti práce a inšpektorátov bezpečnosti práce.
(2)
Slovenský úrad bezpečnosti práce je podriadený príslušnému ministrovi Slovenskej socialistickej republiky. Na čele Slovenského úradu bezpečnosti práce je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky na návrh príslušného ministra. Jemu zodpovedá predseda za činnosť Slovenského úradu bezpečnosti práce a inšpektorátov bezpečnosti práce.
(3)
V Českej socialistickej republike zriaďuje inšpektoráty bezpečnosti práce Český úrad bezpečnosti práce, ktorému sú podriadené. V Slovenskej socialistickej republike zriaďuje inšpektoráty bezpečnosti práce Slovenský úrad bezpečnosti práce, ktorému sú podriadené. Na čele inšpektorátov bezpečnosti práce sú vedúci inšpektori bezpečnosti práce, ktorých vymenúva a odvoláva v Českej socialistickej republike predseda Českého úradu bezpečnosti práce a v Slovenskej socialistickej republike predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce.
Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru
§ 3
(1)
Pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru sa vzťahuje na všetky organizácie a zariadenia (ďalej len „organizácie“) a na samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení.
(2)
Pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru sa nevzťahuje
a)
na činnosť, pracoviská a technické zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov podliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy,
b)
na technické zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov podliehajú dozoru orgánov na úseku národnej obrany, dopravy a spojov, a na vybraté objekty Ministerstva vnútra.
(3)
Vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky môžu rozšíriť pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru aj na technické zariadenia uvedené v odseku 2 písm. b).
§ 4
Inšpektoráty bezpečnosti práce
a)
dozerajú, či sa v organizáciách, u samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení dodržiavajú predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a predpisy ustanovujúce pracovné podmienky, najmä predpisy o spôsobe zamestnávania žien a mladistvých, o pracovnom čase, o nočnej práci a o práci nadčas,
b)
dozerajú, či dokumentácia stavieb, technických zariadení a technológií a prototypy strojov, zariadení a osobných ochranných pracovných prostriedkov vybraté podľa zásad ustanovených Českým úradom bezpečnosti práce a Slovenským úradom bezpečnosti práce spĺňajú požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení,
c)
uplatňujú pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a pri štátnom stavebnom dozore požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení,
d)
dozerajú, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a revízii vyhradených technických zariadení splnené požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení a podávajú o tom odborné a záväzné stanoviská,
e)
vykonávajú prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení,
f)
preverujú odbornú spôsobilosť organizácií, samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení na výrobu, montáž, opravy, údržbu a revízie vyhradených technických zariadení a vydávajú im o tom oprávnenia, prípadne im tieto oprávnenia odoberajú,
g)
preverujú odbornú spôsobilosť pracovníkov organizácií, ktorí sú poverení skúšaním, revíziami, opravami alebo obsluhou vyhradených technických zariadení, a vydávajú im o tom osvedčenia, prípadne im tieto osvedčenia odoberajú,
h)
zúčastňujú sa na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií), porúch technických zariadení a technických príčin priemyslových otráv a chorôb z povolania, prípadne uvedené príčiny vyšetrujú,
i) dozerajú, či dovážané alebo vyvážané technické zariadenia a materiály, vybraté podľa zásad ustanovených Českým úradom bezpečnosti práce a Slovenským úradom bezpečnosti práce spĺňajú požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení, a vydávajú o tom osvedčenie.
§ 5
(1)
Český úrad bezpečnosti práce a Slovenský úrad bezpečnosti práce v medziach svojej územnej pôsobnosti
a)
ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce a ich pobočiek,
b)
riadia činnosť inšpektorátov bezpečnosti práce,
c)
vykonávajú výskum na úseku bezpečnosti práce a technických zariadení,
d)
vydávajú po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,
e)
rozhodujú o odvolaniach proti opatreniam inšpektorátov bezpečnosti práce,
f)
určujú, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené v zmysle § 4 písm. d) až g),
g)
koordinujú činnosť orgánov uvedených v § 3 ods. 2 pri tvorbe predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
h)
plnia úlohy uvedené v § 4 v prípadoch, v ktorých si to z osobitne dôležitých celospoločenských dôvodov vyhradia.
(2)
Koordináciu postupu Českého úradu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce pri riešení spoločných vecí upravia štatúty týchto orgánov, ktoré schvália príslušné ministerstvá Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
§ 6
(1)
Orgány štátneho odborného dozoru a ich poverení pracovníci sú pri výkone dozornej činnosti oprávnení
a)
vstupovať kedykoľvek do priestorov organizácií a prevádzkových priestorov samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení a vyžadovať potrebné doklady, informácie a vytvorenie podmienok pre výkon dozoru,
b)
nariaďovať, aby boli v primeraných lehotách odstránené zistené závady, a navrhovať potrebné technické aj iné opatrenia,
c)
nariaďovať vyradenie strojov a zariadení z prevádzky, s výnimkou pevných trakčných zariadení a trakčných vozidiel na dráhach a vo verejnej cestnej doprave, lodí a lietadiel, a zakázať používanie výrobných a prevádzkových priestorov, technológií alebo činností, ak ohrozujú život alebo zdravie pracovníkov,
d)
zakázať prácu nadčas, prácu v noci a prácu žien a mladistvých, ak sa vykonáva v rozpore s príslušnými predpismi.
(2)
Orgány štátneho odborného dozoru sú ďalej oprávnené
a)
ukladať pracovníkom organizácií, ktorí svojím zavinením porušili závažné povinnosti, vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a z predpisov ustanovujúcich pracovné podmienky, alebo zatajili skutočnosti dôležité pre výkon dozoru, pokutu až do sumy rovnajúcej sa trojnásobku ich priemerného mesačného zárobku (§ 275 Zákonníka práce); jednotlivým užívateľom technických zariadení a samostatným prevádzateľom môžu tieto pokuty ukladať do výšky 5000 Kčs,
b)
ukladať organizáciám za porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a predpisov ustanovujúcich pracovné podmienky pokutu až do sumy 100 000 Kčs; za nedodržanie novourčeného termínu na urobenie nápravy zvýšiť pôvodne určenú pokutu až o 100 %.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
§ 7
(1)
Orgány štátneho odborného dozoru spolupracujú s orgánmi Revolučného odborového hnutia a orgánmi Zväzu družstevných roľníkov a informujú ich o opatreniach na odstránenie závad zistených pri svojej činnosti.
(2)
Orgány štátneho odborného dozoru spolupracujú s ústrednými orgánmi, s národnými výbormi, s ostatnými orgánmi štátnej správy a s orgánmi družstiev. Všetky tieto orgány sú povinné poskytovať orgánom štátneho odborného dozoru na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon tohto dozoru.
§ 8
(1)
Zrušujú sa:
a)
ustanovenia § 13 a 14 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení zákona č. 64/1962 Zb.,
b)
vládne nariadenie č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení,
c)
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 114/1962 Zb. o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi.
(2)
Pôsobnosť orgánov na úseku dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení, vykonávaná doteraz podľa predpisov uvedených v odseku 1, prechádza na orgány zriadené podľa tohto zákona.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.