169/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
ZÁKON
z 19. decembra 1968
o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Od začiatku školského roka 1969/1970 sa z Veterinárskej fakulty Vysokej školy pôdohospodárskej v Brne zriaďuje Vysoká škola veterinárska v Brne.
§ 2
Od začiatku školského roka 1969/1970 sa z Veterinárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre zriaďuje Vysoká škola veterinárska v Košiciach.
§ 3
Vysoká škola veterinárska v Brne a Vysoká škola veterinárska v Košiciach sú vysokými školami univerzitného smeru.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.