158/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
ZÁKON
z 18. decembra 1968
o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1 - Zrušený od 21. 7. 1969.
Ďalšie finančné opatrenia
§ 2 - Zrušený od 1. 1. 1972.
§ 3
Vláda Československej socialistickej republiky môže v roku 1969 poskytovať záruky za úvery poskytnuté štátnym hospodárskym organizáciám.
§ 4 - Zrušený od 1. 1. 1972.
§ 5 - Zrušený od 1. 1. 1972.
§ 6
(1)
Krajské a okresné národné výbory vykonávajú správu prídelov poskytovaných ústredne riadeným štátnym hospodárskym organizáciám zo štátneho rozpočtu a vykonávajú finančné vyporiadanie preplatkov a nedoplatkov týchto prídelov medzi týmito organizáciami a štátnym rozpočtom. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na organizácie, pri ktorých správu prídelov zo štátneho rozpočtu vykonáva a finančné vyporiadanie uskutočňuje ich nadriadený orgán; okruh týchto organizácií ustanovia ministerstvá financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá kontrolná pôsobnosť Ministerstva financií ustanovená v § 18 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7
(1)
Vláda Československej socialistickej republiky prepracuje do 31. mája 1969 po dohode s vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky štátny rozpočet na rok 1969 na štátny rozpočet federácie a štátne rozpočty obidvoch republík.
(2)
Do tohto času hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu na rok 1969 vláda Československej socialistickej republiky po dohode s vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Prepracované štátne rozpočty sa predložia na schválenie Federálnemu zhromaždeniu, Českej národnej rade a Slovenskej národnej rade.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb.
Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 101/1970 Zb. pre daňovníkov dôchodkovej dane s účinnosťou od 27. novembra 1970 neplatia ustanovenia § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 158/1968 Zb.
Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1969
Zrušená od 21. 7. 1969.
Príloha č. 2 zákona č. 158/1968 Zb.
Súhrnný finančný vzťah a subvencie do rozpočtov národných výborov obsiahnuté v štátnom rozpočte
Kraj Súhrnný finančný vzťah
(v tisícoch Kčs)
Účelové subvencie
(v tisícoch Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Prahy 1 438 957 2 875 400
Stredočeský 1 126 032 1 105 100
Juhočeský 1 075 822 799 700
Západočeský 1 239 195 1 114 700
Severočeský 1 660 573 1 563 300
Východočeský 1 157 827 1 095 100
Juhomoravský 1 618 409 1 738 700
Severomoravský 1 985 506 2 288 600
Slovenské kraje 5 561 716 5 575 100
Úhrn 16 864 037 18 155 700