157/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb:
1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii,
2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
1.
V § 27 ods. 1 písm. f) riadok 8 zákona č. 82/1968 Zb. došlo k tlačovej chybe, a preto namiesto slov za bodkočiarkou „náhrada za hnuteľné veci“ správne majú byť slová „náhrada za nehnuteľné veci“.
2.
V poznámke k § 4 ods. 3 vyhlášky č. 86/1968 Zb. strana 241 dole označenej +) vypadlo pri tlači číslo vyhlášky 2, takže správne malo byť vytlačené v poznámke: „+) Vyhláška č. 2/1967 Zb.“
Redakcia