155/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.1968 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky
z 11. decembra 1968
o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
Ministerstvo dopravy a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:
§ 1
Platnosť vyhlášky Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 27/1967 Zb. o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok sa predlžuje do 31. decembra 1969.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister dopravy:

Dr. Řehák v. r.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Dr. Dohnal v. r.