153/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
VLÁDNE NARIADENIE
z 5. decembra 1968
o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:
§ 1
Pre ocenenie profesorov vysokých škôl, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v učiteľskej práci, najmä jej vysokou vedeckou úrovňou, vytvorením vedeckých metód výchovy, učebníc a vedeckých diel, sa zavádza čestný titul „zaslúžilý vysokoškolský profesor“.
§ 2
(1)
Čestný titul „zaslúžilý vysokoškolský profesor“ udeľuje minister školstva.
(2)
Súčasne s udelením čestného titulu podľa odseku 1 sa odovzdá listina (diplom) o udelení čestného titulu.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ing. Černík v. r.