152/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
VYHLÁŠKA
Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni
z 22. októbra 1968,
ktorou sa vyhlasuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Západočeského krajského národného výboru v Plzni určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor v Horažďoviciach, okres Klatovy
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Tajomník: Starý v. r.

Predseda: Ing. Fořt v. r.