150/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 18. novembra 1968,
ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovuje podľa § 268 ods. 2 a § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“), podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, podľa § 34 ods. 2 vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách a podľa § 17 ods. 2 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:
§ 1
Ustanovenie § 114 vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa mení a znie:
„Táto vyhláška platí pre dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb uskutočnené od 1. januára 1967 do 31. decembra 1969.“.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:
Borůvka v. r.