142/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
VYHLÁŠKA
Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n. L.
z 15. októbra 1968,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Severočeského krajského národného výboru v Ústí n. Labem určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady mestské národné výbory:
Doksy, okres Česká Lípa
Lovosice, okres Litoměřice
Podbořany, okres Louny
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1968.
Tajomník: Ing. Hlaváč v. r.

Predseda: Jelínek v. r.