135/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
OPATRENIE
povereníka SNR pre spravodlivosť
z 19. septembra 1968,
ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa
Pre novovytvorené okresy Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa podľa § 1 a 4 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 105/1968 Zb. o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev
zriaďujem
Okresný súd vo Veľkom Krtíši a Štátne notárstvo vo Veľkom Krtíši,
Okresný súd Košice-mesto a Štátne notárstvo Košice-mesto so sídlom v Košiciach,
Okresný súd Košice-vidiek a Štátne notárstvo Košice-vidiek so sídlom v Košiciach,
Okresný súd vo Vranove a Štátne notárstvo vo Vranove,
Okresný súd v Starej Ľubovni a Štátne notárstvo v Starej Ľubovni, a
ustanovujem
začatie ich činnosti 1. októbrom 1968.
v z. dr. Vašečka v. r.