131/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.1969 do 26.11.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
ZÁKON
z 13. septembra 1968
o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Odvod zo zisku
§ 1
(1)
Odvod zo zisku vykonávajú ústredne riadené štátne hospodárske organizácie (vrátane projektových ústavov) a tieto organizácie riadené národnými výbormi:
- podniky miestneho stavebníctva,
- projektové ústavy,
- n. p. Cesty,
- Československá automobilová doprava,
- n. p. Zberné suroviny.
(2)
Ako výnimku z ustanovenia odseku 1 odvod zo zisku nevykonávajú organizácie:
- štátneho obchodu,
- výroby stavebných hmôt,
- železničnej dopravy (s výnimkou samostatných priemyslových a stavebných organizácií),
- vodnej dopravy,
- nákupu poľnohospodárskych výrobkov,
- lesného hospodárstva,
- vodného hospodárstva,
- výskumnej a vývojovej základne,
- kúpeľov a žriediel,
- školstva,
- kultúry a informácií (s výnimkou n. p. Gramofónové závody),
- Ústrednej správy spojov,
- Štátneho štatistického úradu,
- poľnohospodárske, v ktorých sa uplatňujú ekonomické nástroje v poľnohospodárstve*) (s výnimkou podniku Poľnohospodárske stavby v Bratislave),
- automobilové opravovne riadené ústredne (s výnimkou opravovní Ministerstva národnej obrany),
- n. p. Čedok.
(3)
Stavebné organizácie nevykonávajú odvod zo zisku za rok 1968; začínajúc rokom 1969 nevykonávajú odvod zo zisku zo stavebných prác vykonávaných pre komplexnú bytovú výstavbu, maloobchodnú sieť, zariadenia cestovného ruchu, školské a zdravotnícke zariadenia a údržbu bytového majetku.
§ 2
(1)
Základom pre výpočet odvodu zo zisku je zisk**) znížený o
- odvody do štátneho rozpočtu a do rozpočtu národného výboru,***)
- odvody poľnohospodárskej dane,
- odvody z motorových vozidiel do cestného fondu,
- zaplatené poistné,
- odvody odborovému riaditeľstvu do fondu technického rozvoja, fondu geologických prác a fondu škôd a náhrad,
- dodatkové odvody pre nevyhnutné znovurozdelenie prostriedkov,†)
- podiely na hospodárskych výsledkoch,
- príspevky podnikov z hrubého dôchodku (zisku) na realizovanú podnikovú bytovú výstavbu.
(2)
Pri organizáciách, ktoré dostali dotáciu zo znovurozdelenia prostriedkov,†) sa táto dotácia pripočíta k zisku.
§ 3
Odvod zo zisku sa ustanovuje zo základu podľa § 2 týmito sadzbami:
a)
10 % pri podnikoch spotrebného priemyslu, potravinárskeho priemyslu [s výnimkou n. p. Obal a Strojární potravinárskeho priemyslu, na ktoré sa vzťahuje sadzba podľa písm. c)], Ústrednej správy energetiky a Československej automobilovej dopravy,
b)
20 % pri odbytových organizáciách,
c)
45 % pri ostatných štátnych hospodárskych organizáciách.
Odvod z prírastku miezd
§ 4 a 5 - Zrušené od 10. 12. 1969.
Spoločné ustanovenia
§ 6
(1)
Odvod zo zisku a z prírastku miezd vykonávajú ústredne riadené hospodárske organizácie do štátneho (ústredného) rozpočtu a organizácie riadené národnými výbormi do rozpočtu riadiaceho národného výboru. Spotrebné a výrobné družstevné organizácie vykonávajú odvod z prírastku miezd do rozpočtu národného výboru, ktorému odvádzajú dôchodkovú daň družstiev.
(2)
Krajský národný výbor môže určiť, že časť odvodov zo zisku a z prírastku miezd platených organizáciami riadenými národnými výbormi sa centralizuje a používa na financovanie naliehavých potrieb týchto organizácií.
(3)
Spôsob a lehoty vykonávania odvodov a sankcie pre prípad, že sa odvody nevykonali včas a v plnej výške, ustanoví vláda.
§ 7
(1)
Vláda môže pre niektoré odvetvia znížiť odvody zo zisku a z prírastku miezd.
(2)
Minister financií môže povoliť pre ústredne riadené organizácie výnimky z ustanovenia § 3 a po dohode s ministrom práce a sociálnych vecí aj z ustanovenia § 5. Pre organizácie riadené národnými výbormi a pre spotrebné a výrobné družstevné organizácie môže povoliť tieto výnimky príslušný krajský národný výbor.
(3)
Výnimky podľa odseku 1 a 2 môžu sa povoliť v prípadoch, ak by inak v prevádzke organizácií vznikla finančná nerovnováha, alebo ak by došlo k úverovému zaťaženiu organizácií, ktoré by presahovalo 60 % hodnoty ich úverovateľnej investičnej výstavby.
§ 8
Krajský národný výbor môže v odôvodnených prípadoch určiť, že odvod zo zisku podľa tohto zákona vykonávajú aj iné štátne hospodárske organizácie riadené národnými výbormi než organizácie uvedené v § 1.
§ 9
Krajský národný výbor môže povoliť nevyhnutné úľavy zo zvýšenia stabilizačného odvodu podľa ročného prírastku počtu pracovníkov.**) Tým nie je dotknutá právomoc vlády podľa § 8 ods. 2 zákona č. 83/1966 Zb.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1968. Odvody z prírastku miezd organizácie vykonávajú od 1. januára 1969.
Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane z objemu miezd sa nepoužijú ustanovenia § 6 až 9 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, pokiaľ sa týkajú odvodu z prírastku miezd; pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa tento zákon nepoužije vôbec.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.
*)
§ 46 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.
**)
Podľa § 21 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.
***)
Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. a vládneho nariadenia č. 16/1968 Zb.
†)
§ 39, prípadne § 71 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.
**)