130/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
ZÁKON
z 13.septembra 1968
o prechodnej úprave niektorých lehôt
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Lehoty ustanovené právnymi predpismi na uplatňovanie práv, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva a ktoré sa mali skončiť po 20. auguste 1968, neskončia sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. To neplatí, ak ide o lehoty, ktoré začali plynúť po 1. septembri 1968.
§ 2
Ustanovenie § 1 platí obdobne pre lehoty ustanovené právnymi predpismi na podanie návrhu, aby sa zmeškanie lehoty odpustilo, a na podanie návrhu na obnovu konania.
§ 3
(1)
V hospodárskoprávnych vzťahoch a v právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku organizácia nie je v omeškaní po čas, po ktorý nemohla svoju povinnosť plniť pre okolnosti vyvolané mimoriadnou situáciou vzniknutou 21. augustom 1968.
(2)
V iných právnych vzťahoch nenastanú dôsledky meškania ustanovené v právnych predpisoch, ak sa záväzok, ktorý sa mal splniť v čase od 21 .augusta 1968 do 31. augusta 1968, splní najneskôr do ôsmich dní po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.