129/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
z 13. septembra 1968
o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na zákone:
§ 1
Lehota 20 rokov uvedená v článku I ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 88/1958 Zb. o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach sa predlžuje o 20 rokov.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.