128/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
ZÁKON
z 13. septembra 1968
o Národnom fronte
Vyhlásením z 15. júna 1968 Národný front ustanovil smery a ciele svojej politickej činnosti. Ďalší vývoj socialistickej demokracie v ČSSR vyžaduje zabezpečiť aj právne predpoklady pre to, aby do vyhlásenia novej ústavy mohol Národný front rozvíjať svoju činnosť v duchu tohto vyhlásenia a v súlade s princípmi federatívneho usporiadania našej republiky a demokratickými tradíciami našich národov.
Vychádzajúc z týchto požiadaviek a z humanistických a demokratických princípov socializmu a pluralitného poňatia politického systému uskutočneného v Národnom fronte, ako sú vyjadrené v jeho vyhlásení z 29. augusta 1968, Národné zhromaždenie sa uznieslo na vykonanie článku 6 Ústavy Československej socialistickej republiky na tomto zákone:
§ 1
(1)
Národný front je politickým výrazom zväzku národov a národností, sociálnych vrstiev i záujmových skupín. Vychádza zo zásady socialistického usporiadania spoločnosti a jej rozvoja. Združuje politické strany a iné spoločenské organizácie.
(2)
Národný front ČSSR je usporiadaný federatívnym spôsobom a vo svojej činnosti sa spravuje vlastným štatútom, v ktorom určuje princípy svojej činnosti a podmienky členstva v Národnom fronte.
§ 2
(1)
Politické strany a organizácie plniace ich funkciu môžu pôsobiť len ako členovia Národného frontu.
(2)
Politickou stranou alebo organizáciou plniacou jej funkciu sa rozumie organizácia, ktorá najmä na základe svetového názoru alebo na základe iného spoločného politického programu združuje členov a stúpencov predovšetkým za tým účelom, aby aktívne politicky pôsobila medzi občanmi a dosiahla tým podiel na tvorbe politiky a na štátnej moci vykonávanej zastupiteľskými zbormi.
§ 3
(1)
Ak príslušný orgán Národného frontu rozhodol, že určitá politická strana alebo organizácia plniaca jej funkciu nie je jeho členom, vydá Ministerstvo vnútra, na Slovensku príslušný orgán Slovenskej národnej rady rozhodnutie, ktorým vysloví zákaz jej činnosti.
(2)
Politická strana alebo organizácia plniaca jej funkciu môže podať do 30 dní návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Mestského súdu v Prahe, návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia orgánu Slovenskej národnej rady Krajskému súdu v Bratislave. O konaní platí Občiansky súdny poriadok (§ 244 a nasl.).
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.