122/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 26. augusta 1968
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. júla 1968 č. 104 Zb. o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. júla 1968 č. 105 Zb. o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 18. júla 1968 č. 110 Zb. o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady.
Valo v. r.