121/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
VYHLÁŠKA
ministra zahraničného obchodu
z 19. augusta 1968
o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť
Minister zahraničného obchodu podľa § 2 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva ustanovuje:
§ 1
(1)
Zahraničný obchod a medzinárodné zasielateľstvo (ďalej len „zahraničnoobchodná činnosť“) môžu vykonávať československé socialistické organizácie, ktorým Ministerstvo zahraničného obchodu udelí oprávnenie podľa ustanovení tejto vyhlášky.
(2)
Doterajšie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa považujú v nezmenenom rozsahu za oprávnenia udelené podľa ustanovení tejto vyhlášky, avšak strácajú povahu výhradnosti.
§ 2
Obchodné operácie v zahraničnom obchode môžu organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti, vykonávať vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo vo vlastnom mene a na cudzí účet.
§ 3
(1)
V žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti žiadateľ uvedie názov a sídlo podniku, predmet podnikania spolu so zoznamom druhov tovaru (v nomenklatúre podľa colného sadzobníka), ktorého sa žiadosť týka, a navrhovanú formu vykonávania tejto činnosti.
(2)
Žiadateľ musí ďalej v žiadosti predovšetkým uviesť:
a)
predpokladané výsledky zahraničného obchodu za prvý rok činnosti, prípadne za obdobie primeranej uvažovanej činnosti - spolu s ďalšou vývojovou perspektívou - ako podklad pre posúdenie efektívnosti zahraničného obchodu, vrátane úverovej náročnosti, obchodných nákladov a pod., ďalej výhody, event. spojenie dovozu s vývozom a pod.;
b)
spôsob zodpovedajúceho organizačného, personálneho a vecného vybavenia;
c)
peňažné prostriedky pre zamýšľané podnikanie;
d)
celkovú koncepciu predaja a nákupu v zahraničí vrátane organizácie zastupiteľskej siete a zahraničnopredajnej (nákupnej) organizácie a využívanie moderných komerčných metód.
(3)
Žiadosť, ktorá nemá predpísané náležitosti alebo nie je dostatočne doložená a ani na výzvu Ministerstva zahraničného obchodu sa v určenej lehote nedoplní, vráti sa žiadateľovi.
§ 4
Udelenie oprávnenia sa môže odoprieť, ak by zahraničnoobchodná činnosť
a)
viedla k ekonomicky a obchodnopoliticky neúčelnému rozdrobeniu zahraničného obchodu medzi podnikmi, ktorých odborné znalosti a postavenie by neumožňovali efektívny postup na zahraničných trhoch a ktoré by nemali ani perspektívnu možnosť vývoja; v odôvodnených prípadoch možno však prihliadnuť na špecifické ekonomické podmienky menších organizácií;
b)
inak viedla k zhoršeniu doterajšej československej pozície na zahraničných trhoch;
c)
smerovala pri dovoze k monopolizácii postavenia žiadateľa na tuzemskom trhu;
d)
mala sa vykonávať formou, ktorá by nezodpovedala zamýšľanému účelu.
§ 5
Ministerstvo zahraničného obchodu môže odňať udelené oprávnenie, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu na závady a po márnom uplynutí poskytnutej primeranej lehoty na ich odstránenie
a)
oprávnená organizácia nespĺňa predpoklady a podmienky, za ktorých sa jej oprávnenie udelilo,
b)
oprávnená organizácia koná v rozpore s dobrými zvyklosťami súťaže pri vykonávaní zahraničného obchodu. Tým sa rozumie i také konanie oprávnenej organizácie, ktoré by mohlo byť škodlivé pre celospoločenské záujmy tým, že by mohlo tejto organizácii zabezpečiť neoprávnené výhody voči iným tuzemským hospodárskym organizáciám, ktoré vykonávajú zahraničný obchod v súlade s takými spoločenskými záujmami.
§ 6
Na zahraničnoobchodnú činnosť oprávnených organizácií sa vzťahujú predpisy platné pri vykonávaní zahraničného obchodu.*)
§ 7
Do novej zákonnej úpravy štátoprávneho usporiadania Československej socialistickej republiky bude súčinnosť s príslušnými národnými orgánmi pri udeľovaní oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť upravená osobitnou dohodou Ministerstva zahraničného obchodu s týmito orgánmi.
§ 8
Pri konaní podľa tejto vyhlášky**) je účastníkom aj Československá obchodná komora.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Valeš v. r.
*)
Na hospodárenie oprávnených organizácií sa vzťahujú príslušné predpisy (napr. vlád. nar. č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva) a nie sú týmto ustanovením dotknuté.
**)
Postupuje sa podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).