12/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1968 do 30.06.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
VLÁDNE NARIADENIE
zo 17. januára 1968
o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 17 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a podľa § 124 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:
§ 1
(1)
Poslancom národných výborov krátkodobe uvoľňovaným pre výkon funkcie v národných výboroch organizáciami, v ktorých sú v pracovnom alebo v obdobnom pomere (ďalej len „organizácie“), patrí za dobu ich uvoľnenia namiesto mzdy (inej odmeny za prácu) od organizácií náhrada ušlého zárobku vo výške ich priemerného zárobku zisťovaného podľa platných predpisov.*) Túto náhradu im vyplácajú organizácie v termínoch určených v organizácii pre výplatu miezd (iných odmien za prácu). Národné výbory uhradia organizáciám takto vyplatenú náhradu zo svojich rozpočtových prostriedkov na podklade vyúčtovania, a to podľa vzájomnej dohody mesačne, prípadne štvrťročne.
(2)
Poslancom národných výborov krátkodobe uvoľňovaným pre výkon funkcie v národných výboroch, ktorí nie sú v pracovnom alebo v obdobnom pomere, poskytujú náhradu ušlého zárobku za dobu ich uvoľňovania národné výbory priamo zo svojich rozpočtových prostriedkov v preukázanej výške; ak krátkodobe uvoľňovaný poslanec národného výboru nemôže ušlý zárobok preukázať, môže mu národný výbor poskytnúť primeranú náhradu. Náhrada ušlého zárobku poskytovaná podľa tohto odseku nie je započítateľná pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia).
§ 2
(1)
Poslanci národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie v národných výboroch dlhodobe uvoľnení z doterajšieho zamestnania (ďalej len „dlhodobe uvoľnení poslanci“), dostanú namiesto mzdy (inej odmeny za prácu) od organizácií primeranú odmenu od národných výborov podľa bližších podmienok ustanovených vládou. Odmena sa posudzuje ako mzda a vyplácajú ju priamo národné výbory zo svojich rozpočtových prostriedkov. Pri určení výšky odmeny sa prihliada na rozsah zodpovednosti a na spoločenský význam funkcie, na osobné kvality funkcionárov a na výšku ich doterajších zárobkov. Ich pracovný alebo obdobný pomer v organizáciách sa im po dobu dlhodobého uvoľnenia pre výkon funkcie v národných výboroch zachováva. Odmena patrí aj poslancom, ktorí vykonávajú funkcie dlhodobe uvoľnených poslancov a neboli predtým zamestnaní.
(2)
Poslancom, ktorí vykonávajú funkciu predsedu, tajomníka a v osobitne určených prípadoch aj funkciu podpredsedu národného výboru alebo predsedu komisie popri svojom zamestnaní, patrí od národných výborov okrem náhrady ušlého zárobku podľa § 1 ešte primeraná odmena za výkon funkcie podľa bližších podmienok ustanovených vládou.
§ 3
(1)
Poslanci národných výborov majú nárok na náhradu skutočných výdavkov, ktoré im vzniknú pri výkone funkcie, z rozpočtových prostriedkov národných výborov. Tieto náhrady sa poskytujú podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere. Poslancom krajských a okresných národných výborov môžu sa tieto náhrady paušalizovať primeranými mesačnými sumami podľa zásad určených krajskými národnými výbormi.
(2)
Pokiaľ výkon funkcie dlhodobe uvoľneného poslanca národného výboru, ktorý nebýva v sídle príslušného národného výboru, nevyhnutne vyžaduje, aby sa do tohto miesta presídlil, má voči národnému výboru nárok na úhradu sťahovacích výdavkov taktiež podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere. Podľa rovnakých predpisov možno poskytovať poslancovi národného výboru v odôvodnenom prípade aj odlučné, prípadne náhradu pri dennom návrate do bydliska, a to po celú dobu výkonu funkcie v národnom výbore.
§ 4
(1)
Poslancom národných výborov možno poskytovať jednorazové odmeny za mimoriadne zásluhy z fondu rezerv a rozvoja hospodárstva národných výborov.*)
(2)
Dlhodobe uvoľneným poslancom možno poskytovať aj odmeny z pobádacích fondov národných výborov za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.**)
§ 5
Dlhodobe uvoľnení poslanci sa posudzujú, pokiaľ ide o ich pracovnoprávne nároky, nároky z nemocenského poistenia a nároky zo sociálneho zabezpečenia, ako pracovníci národných výborov.
§ 6
(1)
Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania, prípadne nastupujú do nového zamestnania, poskytuje národný výbor, pokiaľ dôvodom pre ich odvolanie z funkcie v národnom výbore nie je hrubé porušenie povinností vyplývajúcich z funkcie poslanca alebo zneužitie tejto funkcie, príspevok vo výške rozdielu medzi ich terajším zárobkom v organizácii a medzi ich doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie. Tento príspevok sa poskytuje po dobu šiestich mesiacov a vypláca sa prostredníctvom organizácie.
(2)
Príspevok sa posudzuje pre účely nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, výpočtu dane zo mzdy a pre pracovnoprávne účely ako súčasť príjmov z pracovného pomeru.
§ 7
(1)
Odmena za výkon funkcie, náhrada ušlého zárobku a príspevok podľa § 6 sú funkčnými požitkami podrobenými dani zo mzdy.
(2)
Jedna pätina odmeny za výkon funkcie priznanej podľa § 2 ods. 1 a 2 je oslobodená od dane zo mzdy.***)
§ 8
(1)
Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na poslancov národných výborov - vojakov v činnej službe a príslušníkov Sboru národnej bezpečnosti s prihliadnutím na osobitnú povahu ich služobných pomerov, výkon ich služby, ako aj na odchylnú úpravu ich zabezpečenia.
(2)
Ustanovenia § 1, § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 a § 7 ods. 1 sa vzťahujú aj na občanov, ktorí pracujú v národných výboroch ako členovia ich komisií a správnych komisií, občianskych výborov a iných aktívov národných výborov. To platí aj o náhradníkoch poslancov národných výborov, ktorí aktívne pracujú v národnom výbore.
§ 9
Zrušujú sa:
- vyhláška Ministerstva vnútra č. 126/1960 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy na úpravu niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov,
- ustanovenie § 23 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
§ 10
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.
Lenárt v. r.
*)
Priemerný zárobok sa zisťuje:
- u pracovníkov v pracovnom alebo v obdobnom pomere podľa § 275 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., § 30 až 33 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb. a podľa vyhlášky č. 84/1966 Zb.,
- u členov výrobných družstiev podľa čl. 159 až 162 uznesenia Predstavenstva Ústredného sväzu výrobných družstiev č. 754/1965 o úprave pracovnoprávnych vzťahov členov výrobných družstiev (Vestník Ústredného sväzu výrobných družstiev č. 2/1966),
- u družstevných roľníkov podľa § 9 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 141/1965 Zb.
*)
Pravidlá Ministerstva vnútra pre odmeňovanie funkcionárov a pracovníkov národných výborov za mimoriadne zásluhy z fondu rezerv a rozvoja hospodárstva národných výborov por. č. 14/1966 Zbierky smerníc pre NV.
**)
Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 2/1967 Zb. o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
***)
Vyhláška Ministerstva financií č. 24/1967 Zb. (príloha II, bod 3), ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.