119/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

119
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 9. júla 1968
o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 31. mája 1968 bol v Prahe podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. májom 1968.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Dr. Hájek v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.