116/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
VLÁDNE NARIADENIE
z 18. júla 1968
o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Názov Fakulty osvety a novinárstva Univerzity Karlovej v Prahe sa mení a znie: „Fakulta sociálnych vied a publicistiky“.
§ 2
Názov Fakulty technickej a jadrovej fyziky Českého vysokého učenia technického v Prahe sa mení a znie: „Fakulta jadrová a fyzikálno-inžinierska“.
§ 3
Názov Fakulty banského strojníctva Vysokej školy banskej v Ostrave sa mení a znie: „Fakulta strojnícka“.
§ 4
Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ing. Černík v. r.