114/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.08.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 20. júna 1968
o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
Dňa 26. mája 1967 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu.
Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 24. februárom 1968.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Dr. Hájek v. r.
KULTÚRNA DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
Vláda Československej socialistickej republiky a cisárska vláda Iránu vedené prianím rozvíjať spoluprácu v kultúrnej, vedeckej, umeleckej, výchovnej a športovej oblasti a majúc za to, že taká spolupráca prispeje k posilneniu priateľských zväzkov medzi oboma štátmi, rozhodli sa v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov uzavrieť kultúrnu dohodu a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov
vláda Československej socialistickej republiky
Václava Davida, ministra zahraničných vecí,
cisárska vláda Iránu
Ardechira Zahedi, ministra zahraničných vecí,
ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:
Článok 1
Obe zmluvné strany budú na základe zásad vzájomnosti a dodržiavania štátnej zvrchovanosti prostredníctvom svojich príslušných orgánov rozvíjať kultúrne styky s cieľom vzájomného poznávania kultúrneho dedičstva oboch štátov a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy, umenia a športu.
Článok 2
Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi univerzitnými a ďalšími školskými, vedeckými, výskumnými, ako aj kultúrnymi, športovými a umeleckými inštitúciami a organizáciami oboch štátov.
Článok 3
Obe zmluvné strany uľahčia výmenu:
a)
profesorov univerzít a ostatných vysokých škôl, vedcov, ako aj ďalších odborníkov z vedeckej a školskej oblasti;
b)
umelcov, umeleckých skupín a pracovníkov z oblasti kultúry a umenia.
Článok 4
Každá zo zmluvných strán na základe žiadosti príslušných orgánov poskytne pomocou krátkodobých štipendií štátnym príslušníkom druhého štátu možnosť štúdia, technickej špecializácie, vedeckého výskumu a umeleckého výcviku.
Článok 5
Obe zmluvné strany uľahčia v rámci platných vnútroštátnych predpisov vzájomné uznávanie štúdiom získaných titulov, vedeckých hodností, diplomov a vysvedčení vydávaných v druhom štáte, a ak to bude potrebné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.
Článok 6
Každá zo zmluvných strán bude podporovať uvádzanie hudobných, divadelných a filmových diel, vysielanie rozhlasových a televíznych programov, usporadúvanie prednášok, výstav, filmových, hudobných a divadelných festivalov, ako aj vydávanie prekladov vedeckých, literárnych a umeleckých diel druhého štátu. Obe zmluvné strany budú taktiež uľahčovať výmenu vedeckých, umeleckých a školských publikácií, filmov, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel oboch štátov.
Článok 7
Obe zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi rozhlasovými, televíznymi a filmovými organizáciami a inštitúciami oboch štátov.
Článok 8
Zmluvné strany budú podporovať styky medzi športovcami oboch štátov, najmä usporadúvanie športových stretnutí a súťaží.
Článok 9
Obe zmluvné strany sa zaväzujú umožniť v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi zakladanie kultúrnych spoločností v hlavných mestách, účelom ktorých bude napomáhať lepšie poznanie kultúr, vzdelanosti a dejín druhého štátu.
Činnosť týchto spoločností bude sa umožňovať podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán, a to na základe osobitných dohôd medzi oboma štátmi.
Článok 10
S cieľom vykonávania tejto dohody zmluvné strany budú vypracúvať ročné plány spolupráce.
Článok 11
Táto dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch štátov a nadobudne platnosť dňom výmeny listín o schválení.
Článok 12
Táto dohoda sa uzaviera na dobu 3 rokov a každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať 3 mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.
Ak žiadna zo zmluvných strán dohodu takto nevypovie, predlžuje sa jej platnosť vždy na ďalšie 3 roky.
Táto dohoda bola spísaná v Prahe 26. mája 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, perzskom a francúzskom jazyku. V prípade sporu o výklad ustanovení dohody platí francúzske znenie.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

V. David v. r.

Za cisársku vládu Iránu:

A. Zahedi v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.